تهیه کننده :امین قرایی نژاد

آزمایشگاه بتن

ارزيابي خرابي برج خنك‌كننده واحد 28 مجتمع فولاد مباركه و ارائه طرح ترميم

ارزيابي خرابي فلاشينگ نورد گرم مجتمع فولاد مباركه و ارائه طرح ترميم

تهيه استاندارد بازبيني و بازرسي ساختمان‌هاي بتني مجتمع فولاد مباركه

بررسي تاثير نانو سيليس بر جذب آب، نفوذ آب و نفوذ يون كلرايد در بتن

بررسي خوردگي آرماتور در سازه‌هاي بتني مسلح با استفاده از سيمان‌هاي نوع 2،

 پرتلند پوزولاني معمولي و ويژه و پرتلند آهكي توليدي كارخانه سيمان آبيك

بررسي رفتار خمشي تيرهاي بتني مسلح تحت اثر واكنش قليايي سنگدانه‌ها

بررسي اثر پوزولانها در كنترل واكنش قليايي سنگدانه‌ها (AAR) در سد استور

بررسي دوام سدهاي بتني كشور از نظر واكنش قليايي

شناسايي، ارزيابي و خواص پوزولانهاي ايران

طرح توليد سيمان راهسازي (ضد آب)

دوام بتن در جنوب کشور

 

ارزيابي خرابي برج خنك‌كننده واحد 28 مجتمع فولاد مباركه و ارائه طرح ترميم

برج خنك‌كننده واحد 28 فولاد مباركه جهت خنك‌سازي و پايين آوردن دماي آب درحال گردش خط توليد مي‌باشد. اين سازه از نوع بتني و در معرض مستقيم گردش آب ناخالص قرار دارد كه تحت تهاجم سولفات‌ها و خوردگي آرماتورها به سازه صدمه وارد شده است. خسارت‌هاي ناشي از خوردگي باعث افزايش و انبساط حجمي آرماتور و در نهايت ترك‌خوردگي و تورق بتن شده است. به‌منظور استفاده بهينه از سازه و پايداري آن، ارزيابي دقيق علل خرابي ناشي از تهاجم املاح مختلف و عمق خرابي ضروري مي‌باشد. در طرح فوق، ابتدا با يك برنامه زمان‌بندي و آزمايشات مختلف غيرمخرب، بتن تحت ارزيابي قرار گرفته و علل خرابي و عمق آن مشخص شده است. در ادامه طرح، اقدام به ارائه طرح‌هاي اختلاط بتن به‌منظور جايگزيني بتن‌هاي آسيب‌ديده گرديده و روش ترميم آن نيز ارائه شده است.

 

ارزيابي خرابي فلاشينگ نورد گرم مجتمع فولاد مباركه و ارائه طرح ترميم

تعدادي از سازه‌هاي بتني مجتمع فولاد مباركه با وسعت زياد فعاليت‌هاي مختلف و گسترددگي خطوط توليد در معرض آسيب‌ديدگي متنوعي قرار دارند. اين آسيب‌ديدگي‌ها باعث تغييرات ناسازگار در خواص مكانيكي، فيزيكي و شيميايي بتن گرديده و معمولاً با متلاشي شدن اجزاي بتن همراه مي‌باشد. آسيب‌هاي مشاهده‌شده در واحد نورد گرم كه دراثر پاشش شديد آب به ديواره‌ها و كف اين سازه بتني به‌وجود آمده است، باعث فرسايش شديد بتن و خوردگي آرماتورها شده است. به‌منظور استفاده بهينه از سازه و افزايش راندمان خط توليد ارزيابي دقيق علل خرابي و عمق آن به‌همراه ارائه طرح‌هاي اختلاط بتن جايگزين ضروري مي‌باشد. در اين طرح پژوهشي، ابتدا با يك برنامه زمان‌بندي و آزمايشات مختلف غيرمخرب، بتن تحت ارزيابي قرار گرفته و علل خرابي و عمق آن مشخص گرديده است. در ادامه طرح، اقدام به ارائه طرح‌هاي اختلاط بتن مقاوم و جوابگو در مقابل سايش شديد و املاح خورنده به‌منظور جايگزيني بتن‌هاي آسيب‌ديده گرديده و نحوه و روش‌هاي ترميم آن نيز ارائه شده است.

 

 

تهيه استاندارد بازبيني و بازرسي ساختمان‌هاي بتني مجتمع فولاد مباركه

وسعت سازه‌هاي بتني مجتمع فولاد مباركه اصفهان با مساحتي حدود 4000 متر مربع مي‌باشد كه برخي از آنها همواره در شرايط تهاجم آب‌هاي املاح‌دار، فرسايش ناشي از جريان شديد آب و گراديان حرارتي بالا قرار دارند. بدين‌علت بتن اين سازه‌ها تحت تهاجم سولفات‌ها و اختلاف حرارتي شديد متورق شده و خوردگي آرماتورها و افزايش حجم آنها باعث ترك‌خوردگي و ازهم‌پاشيدگي بتن گرديده است. ضروري است جهت ممانعت از آسيب‌هاي احتمالي آينده درمورد سازه‌هايي كه آسيب‌ديدگي در آنها مشهود نيست، و همچنين تعيين علت و وسعت آسيب‌ديدگي و براي جلوگيري از پيشرفت خرابي درمورد سازه‌هايي كه آسيب‌ديدگي در آنها مشهود است، يك برنامه بازبيني دوره‌اي تهيه گردد. در طرح فوق ابتدا به بررسي آسيب‌هاي احتمالي به‌وجود‌آمده در ساختمان‌هاي مجتمع و علت آن‌ها پرداخته شده و مكانيزم‌هاي خرابي تعيين گرديده است. در ادامه طرح اقدام به يك برنامه بازبيني در قالب‌ فرم‌هاي استاندارد براي كليه ساختمان‌ها و سازه‌هاي بتني مجتمع فولاد مباركه شده است.

 

 

بررسي تاثير نانو سيليس بر جذب آب، نفوذ آب و نفوذ يون كلرايد در بتن

در چند سال اخير، فناوري نوظهور نانو اميدهاي بسياري براي بهبود خواص مواد مختلف در جهان پديد آورده است. ازآنجايي‌كه بسياري از خواص بتن به‌عنوان يك ماده متخلخل از ساختارش در ابعاد نانو نشأت مي‌گيرد، اسيدهايي براي استفاده از نانو فناوري در بهبود خواص بتن وجود دارد و تحقيقاتي در اين زمينه در كشورهاي مختلف جهان درحال انجام است. با توجه به خواص موادي چون نانو ذرات سيليكا مي‌توان به نتايج مطلوبي در زمينه تكنولوژي بتن دست يافت. در اين پروژه تحقيقاتي به بررسي كاربرد نانوسيليس در بتن و تأثير آن بر خواص بتن شامل مقاومت فشاري، جذب آب، نفوذ آب و نفوذ تسريع‌شده يون كلرايد در بتن‌هاي حاوي نانوسيليس و ميكروسيليس پرداخته شده است.

 

 

بررسي خوردگي آرماتور در سازه‌هاي بتني مسلح با استفاده از سيمان‌هاي نوع 2، پرتلند پوزولاني معمولي، پرتلند پوزولاني ويژه و پرتلند آهكي توليدي كارخانه سيمان آبيك

سيمان به‌عنوان يكي از اجزاي بتن، سير تحولاتي چشمگيري را طي كرده و از مواد با خاصيت سيماني طبيعي به تركيباتي جديد همراه با تكنولوژي‌هاي به‌روز توليد رسيده است. اين محصول تا آنجا اهميت پيدا كرده است كه گاه شاخص‌هاي اقتصادي صنعت يك كشور را با ميزان توليد آن مي‌سنجند. در كشور ايران نيز صنعت سيمان به‌خصوص در سال‌هاي اخير بسيار موردتوجه قرار گرفته و سرمايه‌گذاري‌هاي كلاني در اين صنعت صورت پذيرفته است. در اين پروژه تحقيقاتي، نمونه‌هاي بتني ساخته‌شده از 4 نوع سيمان توليدي شركت سيمان آبيك طي يك دوره آزمايش دوساله خواص مكانيكي و دوام قرار گرفته و چگونگي عملكرد آنها در مقايسه با يكديگر ارزيابي مي‌گردد. آزمايش‌هاي دوام بتن در اين پروژه را نفوذ و جذب آب، نفوذ يون كلرايد (RCPT)، خرابي سولفاتي و خوردگي آرماتورها در آزمايش نيم‌پيل و گالواپالس شامل مي‌شود.

 

بررسي رفتار خمشي تيرهاي بتني مسلح تحت اثر واكنش قليايي سنگدانه‌ها

تعدادي از سازه‌ها نظير سدها و پل‌ها تحت اثر خرابي ناشي از پديده واكنش قليايي سنگدانه‌ها قرار دارند. اين امر باعث آسيب‌ رساندن به ايمني سازه مي‌شود. واكنش قليايي سيليسي سنگدانه‌ها، يك واكنش شيميايي بين بعضي سنگدانه‌هاي خاص و قليايي‌هاي موجود در بتن است كه منجر به تشكيل يك ژل سيليسي- قليايي شده كه توليد فشار كرده و درنهايت سبب انبساط و ايجاد ترك و كاهش مقاومت بتن مي‌شود. در اين پژوهش براي اولين بار اثر اين پديده در درازمدت همراه با اثر خزش روي تير بتني مسلح و وضعيت تير ازلحاظ رفتار خمشي، تأثير درصد آرماتورهاي كششي و فشاري و ظرفيت باربري بررسي شده است. باتوجه به نتايج آزمايشگاهي دو مدل عددي جهت پيش‌بيني انبساط ناشي از واكنش قليايي سنگدانه‌ها در داخل تير بتني ارائه گرديده‌اند. در مدل اول اثر توأم واكنش قليايي و خزش به‌صورت نيروي معادل محوري و كاهش در مدول الاستيسيته بتن درنظر گرفته شد و در مدل دوم واكنش قليايي به‌صورت فشار داخلي يكنواخت و خزش با معادلات حاكم بر اين پديده منظور گرديده‌اند.

 

 

بررسي اثر پوزولانها در كنترل واكنش قليايي سنگدانه‌ها (AAR) در سد استور

سنگدانه‌هاي بكار رفته در بتن سدها مي‌توانند در اثر واكنش با قليايي‌هاي سيمان توليد ژل انبساط‌پذيري نموده و نهايتاً با ايجاد ترك در بتن خرابي غيرقابل ترميمي را ايجاد نمايند. براي جلوگيري از اين پديده لازم است سنگدانه‌هاي مصرفي در بتن سدها تحت آزمايشهاي مختلف قرار گرفته و با تجزيه و تحليل نتايج امكان واكنش‌پذيري آنها را مشخص نمود. در پروژه اخير سنگدانه‌هاي انتخابي براي ساخت بتن در سد استور مورد بررسي قرار مي‌گيرند. آزمايشهاي تسريع‌شده نشان مي‌دهد كه اين سنگدانه‌ها فعال بوده و مي‌توانند خرابي در بتن به وجود آورند. براي بررسي و كنترل اين واكنش از 3 پوزولان مختلف كشور استفاده شده و آزمايشهاي درازمدت تا يكسال بر روي بتن‌هاي ساخته‌شده با اين سنگدانه‌ها و پوزولانها صورت مي‌پذيرد. نتايج درازمدت مي‌تواند پاسخگوي نقش پوزولانها در كنترل اين پديده در بتن سد فوق باشد.

 

 

 

 

بررسي دوام سدهاي بتني كشور از نظر واكنش قليايي

 

واكنش قليايي سنگدانه‌ها (AAR) يا سرطان بتن پديده‌ايست كه در برخي از سدهاي بتني در جهان رخ داده است. در اين پديده سنگدانه‌هاي واكنش‌زاي سيليسي و كربناتي با قلياييهاي سيمان واكنش داده و ژل با انبساط زيادي توليد مي‌كنند كه منجر به ترك و خرابي بتن سدها مي‌شود. اين پديده در رطوبت زياد كه در سدها و سازه‌هاي هيدروليكي موجود است تشديد مي‌گردد.

در پروژه اخير سه سد نسبتاً قديمي مورد ارزيابي قرار مي‌گيرند تا روشن شود آيا پديده فوق احتمال وقوع دارد يا خير. روش تحقيق با ارزيابي نظري از بتن بدنه سدها آغاز مي‌گردد و سپس با برداشت نمونه‌هاي بتن آزمايشهاي مختلف پتروگرافي و تعيين انبساط بر روي آنها صورت مي‌پذيرد. با اين تحقيق روشن خواهد شد كه اگر سنگدانه‌ها درحدي فعال بوده‌اند تا چه حد امكان پيشرفت فعل و انفعال و بروز تركها اتفاق خواهد افتاد.

 

 

  

شناسايي، ارزيابي و خواص پوزولانهاي ايران

 

پوزولانها مواد سيليسي يا سيليسي آلوميني هستند كه به صورت طبيعي و مصنوعي موجود و با آهك و يا سيمان پرتلند واكنش داده و خاصيت سيماني پيدا مي‌كنند. جايگزيني پوزولانها با سيمان سالهاست كه مورد توجه دست‌اندركاران كارهاي بتني قرار گرفته است و از ابعاد اقتصادي و نيز خواص جديدي كه بتن با كاربرد سيمان پوزولاني پيدا مي‌كند، مصرف آن گسترش مي‌يابد.

در اين پروژه به شناسايي دو پوزولان طبيعي كشور در منطقه استان تهران و از توفهاي سبز ناحيه البرز و منطقه آذربايجان از پوميس مي‌پردازيم. با انجام آزمايشهاي تشخيص فعاليتهاي پوزولاني اين دو پوزولان طبقه‌بندي مي‌شوند. سپس با كاربرد آنها در بتن با نسبتهاي مختلف خواص بتن‌هاي حاصله از نقطه‌نظر خواص مكانيكي نظير مقاومتهاي فشاري و كششي و مدول‌الاستيسيته و دوام بتن‌ها از نقطه‌نظرهاي خوردگي سولفاتي، كلريدي، كربناتي و واكنش قليايي مورد مطالعه قرار مي‌گيرد. با تعيين شناسنامه دقيق پوزولانها مصرف آنها را در كشور و به ويژه در بتن‌هاي حجيم سدها مي‌توان گسترش داده و از جهات اقتصادي و نيز دوام بتن قدمهايي به جلو برداشت.

 

طرح توليد سيمان راهسازي (ضد آب)

سيمان آب زدا يا ضد آب به عنوان سيماني با پايداري مناسب در مقابل رطوبت با خواص ويژه اي در راهسازي کاربرد دارد. اين سيمان ترکيبي از کلينکر سيمان پرتلند، گچ و يک ماده دافع آب است. در اين پروژه قرار است براي اولين بار با مواد دافع آب مختلف اين سيمان ابتدا در مقياس آزمايشگاهي توليد و پس از انجام آزمايشهاي مختلف خواص فيزيکي و شيميايي در مقياس صنعتي توليد گردد. از آنجا که کاربرد اصلي اين سيمانها در تثبيت خاکها و نيز در بتن براي روسازيهاي بتني و به ويژه در مناطق مرطوب مي باشد، با اين سيمان پس از توليد در دو زمينة تثبيت خاک و ساخت بتن تحقيقات وسيعي صورت پذيرفته و خواص خاکهاي تثبيت شده با اين سيمان و نيز خواص بتن ساخته شده با آن با خواص خاکها و بتن ساخته شده با سيمان معمولي مقايسه مي گردد.

        

دوام بتن در جنوب کشور

 

خرابيهاي گستردة سازه هاي بتني در جنوب کشور خسارتهاي جبران ناپذيري را به کشور تحميل نموده است. کاربرد مصالح نامناسب، ساخت و اجراي ضعيف و غيراستاندارد سازه هاي بتني در کشور و به ويژه در سواحل و بنادر جنوبي کشور و محيط بسيار خورنده اين مناطق از عوامل اصل ياين خرابيهاي عظيم مي باشند.

در اين پروژه با انتخاب سيمانهاي مختلف و سيمانهاي پوزولاني و ساخت بتنهايي با طرحهاي اختلاط مختلف و قرار دادن نمونه ها در شرايط محيطي واقعي و خورندة جنوب کشور و در ناحية جزر و مدي، عملکرد اين بتنها در درازمدت مورد بررسي قرار مي گيرد.

اين پروژه با همکاري مرکز تحقيقات ساختمان و مسکن و مرکز تحقيقات بنادر ژاپن در حال انجام است. نتايج اين پروژه ابتدا به صورت توصيه نامه و سپس آئين نامه و دستورالعملهايي براي ساخت سازه هاي بتني بادوام و پايا درجنوب کشور ارائه مي گردد که رعايت آنها صرفه جويي بسيار عظيمي در بودجه هاي عمراني به ارمغان خواهد آورد

 

 

 

+ نوشته شده توسط امين قرايي نژاد در دوشنبه بیست و نهم خرداد ۱۳۹۱ و ساعت 22:3 |

بتن شفاف چیست ؟


سنگ های نیمه شفاف :
سنگ های نیمه شفاف فقط یک توده مصالح ساختمانی شفاف نیستند. ولی گذشته از این یک وسیله بیان در دست هنرمندان و معماران است.
لاتیراکن ارائه دهنده مفهوم بتن انتقال دهنده نور به عنوان یک ماده ساختمانی برای ساختمان های جدید به طور وسیع و قابل اجرا می باشد. این می تواند برای دیوارهای داخلی و خارجی ، روش ساختن سنگفرش ها یا حتی در هنر یا طراحی اشیا استفاده شود.


فیبرهای نوری :
بتن انتقال دهنده نور ترکیبی از رشته های شیشه ای نوری و بتن صاف شده می باشد که می تواند برای بلوک ها یا صفحات پیش ساخته استفاده بشود.
هزاران رشته شیشه ای به شکل ماتریس و به طور موازی در هر جایی میان دو سطح اصلی همه بلوک ها پخش می شود. نسبت رشته ها کم می باشد و در حدود 4% حجم کلی می باشد. به این دلیل که این به عنوان اجزاء سازه ای در بتن استفاده می شوند. سطح بلوک های باقی ماندن مثل بتن همگن به نظر می رسد. رشته های شیشه ای نور را در دو سمت از بتن هدایت می کند. دلیل که موقعیت موازی آنها در سمت روشن دیوار به همین شکل ( بدون تغییر ) در سمت تاریکتر ظاهر می شود. سایه ها در سمت مخالف دیوار نمایش داده می شوند و رنگ نور مشابه باقی می ماند.


تأثیرات سازه ای :
در تئوری ، یک دیواره سازه ای ساخته شده از لاتیراکن می تواند ضخامت دو متر داشته باشد. نورها با حداقل اتلاف نوری تا 20 متر کار می کنند.
سازه های تحت فشار نیز می تواند از این بلوک ها ساخته شوند. رشته های شیشه ای تأثیر منفی قابل توجهی روی مقاومت فشاری بتن ندارند. بلوک ها می توانند در سایزهای مختلف ساخته شوند و البته شامل عایق حرارتی جاسازی شده می باشند.

ساختار + مقاومت :
بهتر است دو ترکیب رزین ابوکسی استفاده شود. وقتی بلوک های لاتیراکن به هم چسبیده می شوند ، قسمت دیگر قطعه می تواند با مصالح ملاط رقیق سیمانی مستقر در سمت رنگی مانند بلوک ها پر شود.

ترکیبات :
بتن : 98% فیبر نوری : 4% چگالی : 2400 ـ 2100
مقاومت فشاری : 50 مقاومت خمشی : 7
حداکثر سایز : 300 * 600 سایز استاندارد : 300 * 600
ضخامت : 500 ـ 25


ابداع لاتیراکن :
لاتیراکن توسط Aron Losoncziاختراع شد. او در مورد بتن های قابل انتشار نور می گوید :
هزاران رشته شیشه ای نوری ماتریسی شکل و پخش شده به طور موازی در هرجایی بین دو صفحه اصلی هر بلوک . سایه ها در سمت روشن تر با طرح کلی تنیر و سخت در سمت تیره تر ظاهر می شوند. هر رنگ به شکل اصلی باقی می ماند. این تأثیرات ویژه این حس کلی را القا می کند که ضخامت و عرض دیوارهای بتنی از بین رفته است.


محاسن لاتیراکن :
می توان دیوار با هر ضخامتی توسط لاتیراکن ها ساخت ـ می توان نور را تا 20 متر در سراسر بتن بدون اتلاف روشنایی انتقال دهد ـ اگر از این ماده بیشتر و بیشتر در ساختمان سازی استفاده شود. نور طبیعی بیشتری می تواند برای نور دفاتر و انبارها استفاده شود. این می تواند منجر به کاهش زیاد در مقدار الکتریسیته استفاده شده برای نور ساختمان ها شود. وقتی در روز از نور طبیعی استفاده می شوند. همچنین وقتی مردم از پرتوهای خورشید استفاده کند معمولاً خوشحال تر و سودمندتر خواهند بود. بنابراین این ها دلایل گسترش عرضه و استفاده از بتن های نیمه شفاف می باشد.


ساخت بتن شفاف
بتن انتقال دهنده نور با نام تجاری ™ Litracon محصول نسبتا جدیدی است که در سال 2004 توسط یک معمار 27 ساله مجارستانی به نام آرن لوسونزی ابداع گردید. این محصول با ترکیب 96% بتن معمولی و 4% فیبرهای نوری محصولی منحصر به فرد را برای هزاره جدید به ارمغان آورده است.
هم اکنون بتن لیتراکن با دانسیته 2400-2100 کیلو گرم بر متر مکعب ، مقاومت فشاری 50 نیوتن بر میلیمتر مربع و مقاومت کششی 7 نیوتن بر میلیمتر مربع در سه رنگ خاکستری، سیاه و یا سفید و با ابعاد استاندارد 300*600 میلیمتر و با ضخامت 500-25 میلیمتر تولید میگردد. ازنظر تئوری فیبرهای به کار رفته در لیتراکن قادر به انتقال نور در بتنی به ضخامت 20 متر می باشد. همچنین استفاده از فیبر نوری در اجزای باربر سازه ای بدون تاثیر منفی در مقاومت بالای فشاری و کششی آن می تواند اثری خوب با ایجاد فضاهایی روشن و جذاب داشته باشد.
بتن عبور دهنده نور (لایتراکان )


لایتراکان
بتن عبور دهنده نور، امروزه به عنوان یک متریال ساختمانی جدید با قابلیت استفاده بالا مطرح است. این متریال ترکیبی از فیبرهای نوری و ذرات بتن است و می تواند به عنوان بلوک ها و یا پانل های پیش ساخته ساختمانی مورد استفاده قرار گیرد. فیبر ها بخاطر اندازه کوچکشان با بتن مخلوط شده و ترکیبی از یک متریال دانه بندی شده را تشکیل می دهند. به این ترتیب نتیجه کار صرفا ترکیب دو متریال شیشه و بتن نیست، بلکه یک متریال جدید سوم که از لحاظ ساختار درونی و همچنین سطوح بیرونی کامل همگن است، به دست می آید.
فیبر های شیشه باعث نفوذ نور به داخل بلوک ها می شوند. جالب ترین حالت این پدیده نمایش سایه ها در وجه مقابل ضلع نور خورده است. همچنین رنگ نوری که از پشت این بتن دیده می شود ثابت است به عنوان مثال اگر نور سبز به پشت بلوک بتابد در جلوی آن سایه ها سبز دیده می شوند. هزاران فیبر شیشه ای نوری به صورت موازی کنار هم بین دو وجه اصلی بلوک بتنی قرار می گیرند. نسبت فیبر ها بسیار کم و حدود 4 درصد کل میزان بلوک ها است. علاوه بر این فیبر ها بخاطر اندازه کوچکشان با بتن مخلوط شده و تبدیل به یک جزء ساختاری می شوند بنابر این سطح بیرونی بتن همگن و یکنواخت باقی می ماند. در تئوری، ساختار یک دیوار ساخته شده با بتن عبور دهنده نور، می تواند تا چند متر ضخامت داشته باشد زیرا فیبر ها تا 20متر بدون از دست دادن نور عمل می کنند و در دیواری با این ضخامت باز هم عبور نور وجود دارد.
ساختارهای باربر هم می‌توانند از این بلوک‌ها ساخته شوند. زیرا فیبر های شیشه ای هیچ تاثیر منفی روی مقاومت بتن ندارند. بلوکها می توانند در اندازه ها ی متنوع و با عایق حرارتی خاص نصب شده روی آنها تولید شوند.
این متریال در سال 2001 توسط یک معمار مجار به نام «آرون لاسونسزی» اختراع شد و به ثبت رسید. این معمار زمانیکه در سن 27 سالگی در کالج سلطنتی هنر های زیبای استکهلم مشغول به تحصیل بود این ایده را بیان کرد و در سال 2004 شرکت خود را با نام لایتراکان تاسیس کرد و با توجه به نیاز و تمایل جامعه امروز به استفاده از مصالح جدید ساختمانی، از سال 2006 با شرکت های بزرگ صنعتی به توافق رسیده و تولید انبوه آن به زودی آغاز خواهد شد.


موارد کاربرد
دیوار: به عنوان متداول ترین حالت ممکن این بلوک می تواند در ساختن دیوارها مورد استفاده قرار گیرد. به این ترتیب هر دو سمت و همچنین ضخامت این متریال جدید قابل مشاهده خواهد بود. بنابر این سنگینی و استحکام بتن به عنوان ماده اصلی «لایتراکان» محسوس تر می شود و در عین حال کنتراست بین نور و ماده شدیدتر می شود. این متریال می تواند برای دیوارهای داخلی و خارجی مورد استفاده قرار گیرد و استحکام سطح در این مورد بسیار مهم است. اگر نور خورشید به ساختار این دیوار می تابد قرار گیری غربی یا شرقی توصیه می شود تا اشعه آفتاب در حال طلوع یا غروب با زاویه کم به فیبر های نوری برسد و شدت عبور نور بیشتر شود. بخاطر استحکام زیاد این ماده می توان از آن برای ساختن دیوار های باربر هم استفاده کرد. در صورت نیاز، مسلح کردن این متریال نیز ممکن است، همچنین انواع دارای عایق حرارتی آن نیز در دست تولید است.


پوشش کف:
یکی از جذاب ترین کاربرد ها، استفاده از «لایتراکان» در پوشش کف ها و درخشش آن از پایین است. در طول روز این یک کف پوش از جنس بتن معمولی به نظر می رسد و در هنگام غروب آفتاب بلوک های کف در رنگهای منعکس شده از نور غروب شروع به درخشش می کنند.


طراحی داخلی:
همچنین از این نوع بتن عبور دهنده نور می توان برای روکش دیوار ها در طراحی داخلی استفاده کرد به صورتی که از پشت نور پردازی شده باشند و می توان از نور های رنگی متنوع برای ایجاد حس فضایی مورد نظر استفاده کرد.


کاربرد در هنر:
بتن ترانسپارانت برای مدتها به عنوان یک آرزو برای معماران و طراحان مطرح بود و با تولید لایتراکان این آرزو به تحقق پیوست. کنتراست موجود در پشت متریال تجربه شگفت آوری را برای مدت طولانی در ذهن بیننده ایجاد می کند. در واقع با نوعی برخورد سورئالیستی محتوای درون در ارتباط با محیط پیرامون قرار می گیرد و به این ترتیب بسیاری از هنرمندان تمایل به استفاده از این متریال در کارهای خود دارند. به طور کلی با پیشرفت های تکنولوژیکی و ارائه خلاقیت طراحان و مجسمه سازان با ابزار های مختلف، پتانسیل و قابلیت بتن توسط هنرمندان گوناگون در تمام جهان مورد استفاده قرار گرفته است.


بلوکها
مسلح کردن بلوک بتنی عبور دهنده نور:
در صورت نیاز به مسلح کردن این بتن شیار هایی در داخل آن تعبیه می شوند. در حین ساختن دیوارها میلگرد ها بصورت عمودی یا افقی در این شیار ها قرار می گیرند و فیبر های اپتیکی بخاطر خاصیت انعطاف پذیری خود در اطراف میلگردها جمع می شوند و به این ترتیب میلگرد ها دیده نمی شوند. از این روش بصورت موفقیت آمیزی در چند پروژه و طراحی نمایشگاه استفاده شده است.


رنگها و بافت ها:
با توجه به رنگ خاکستری متداول بتن معمولی، لایتراکان دارای رنگهای متنوعی است و بافت سطوح بیرونی آن نیز می تواند متنوع باشد، به گونه ای که بلوکهای متنوع در کنار هم قرار گیرند و یک ساختار واحد را به وجود آورند.


توزیع فیبرها:
اندازه و ترتیب فیبر ها در هر بلوکی می تواند متفاوت باشد و این ترتیب قرار گیری می تواند کاملا منظم یا کاملا ارگانیک مانند مقطع چوب باشد.
اندازه بلوکها:
ضخامت mm 500~25
عرض حداکثر mm 600
ارتفاع حد اکثر mm 300


لامپ لایترا کیوب

یکی از محصولات موفق لایتراکان در زمینه طراحی، لامپ لایترا کیوب است که در آن بلوکها با قرار گیری روی هم مکعبی را تشکیل می دهند که منبع نور در داخل آن قرار دارد و نور با عبور از بتن به بیرون ساطع می شود.
به این ترتیب این ماده جدید می تواند در عرصه های مختلف طراحی و همچنین در ایجاد فضاهای پویا و انعطاف پذیر داخلی بسیار مورد استفاده قرار گیرد

+ نوشته شده توسط اشكان عامل در دوشنبه بیست و نهم خرداد ۱۳۹۱ و ساعت 13:43 |

هبلکس بتن سبک یا بتن هوا دار اتو کلاوی

از مسائل و دغدغه های مهم مهندسان عمران  در امر طراحی، محاسبه و ساخت پروژه های عمرانی وزن سازه به منظور پایداری بهتر در برابر نیروی زلزله است. ازآنجائیکه امروزه تمامی ساختمان ها به صورت اسکلت فلزی و یا بتونی اجرا می‌شوند. پارتیشن ها و دیوارهای داخلی فقط نقش جدا کننده فضا را برعهده دارند و هرچه مصالح بکاررفته شده دراین اجزا سبک تر باشد تاثیر مستقیمی در کاهش وزن سازه دارد.
از این رو جایگزینی آجرهای هبلکس بجای آجرهای معمولی و سفال بسیار تاثیر گذار می‌باشد.
نکته قابل ذکر در مورد این آجرها وزن مخصوص پایین آنها است. بطوریکه اگر این آجرها را بر روی سطح آب قراردهیم به ته آب فرو نرفته و برروی سطح آب قرارمی‌گیرد.

در دنیای پیشرفته امروزی و با توجه به پیشرفت های صورت گرفته در زمینه های مختلف علمی، صنعت بتن دچار تحول گردیده است، تولید بتن سبک هبلکس حاصل همین پیشرفت ها می‌باشد.

بتنی که علاوه بر کاهش بار مرده ساختمان از نیروی وارد به سازه در اثر شتاب زلزله می کاهد. بتن سبک با توجه به ویژگی های خاصی که دارد دارای کاربردهای مختلف می‌باشد که برحسب وزن مخصوص و مقاومت فشاری آن تفکیک می‌شود.

با گسترش استفاده از بتن سبک در سراسر دنیا بویژه در کشورهای پیشرفته و شکل گیری آیین نامه های اجرایی آنها متاسفانه این نوع بتن که دارای قابلیت های منحصر به فردی می‌باشد در کشور ما ایران هنوز ناشناخته باقیمانده است.

هبلکس نام تجاری است که برای بتن هوادار اتوکلاوی (Autoclaved Aerated Concrete - AAC) تولید شده در اروپا قرارداده اند که همان بتن سبک، بتن گازی سبک یا متخلخل می‌باشد و در سال 1924 میلادی توسط یک مهندس آرشیتکت سوئدی اختراع و به جامعه مهندسی معرفی گردید.
این بتن هم اکنون در اروپا و آمریکا به نام های تجاری YTONG و یا HEBELEX ارایه می‌شود. ساخت این محصول به روش اختلاط و پخت مواد اولیه انجام می گیرد.
حدود 60% وزنی مواد اولیه سنگدانه سیلیسی میکرونیزه شده با خلوص بالای ٨٠% می‌باشد و این میزان سیلیس غیر قابل جایگزینی با سایر سنگدانه های دیگر می‌باشد.
مصرف سیمان نیز کمتر از ١٠٠ کیلوگرم در هر مترمکعب می‌باشد.
پودر اکسید آلومینیوم مورد استفاده با دانه بندی تعریف شده و مخصوصی می‌باشد.
لازم بذکر است بکارگیری سیلیس از معادن و خردایش (خرد کردن) آنها تا حد زیادی تولید را غیر اقتصادی می نماید، در نتیجه کنترل کیفیت سیلیس در خط تولید نیاز به بررسی بیشتری دارد.

هبلکس مخلوطی از سیلیس، سیمان، آهک و پودر آلومینیوم درحرارت ۲۰۰ درجه سانتی گراد و فشار ۱۲ اتمسفر در اتوکلاوها پخته و به قطعات مورد نیاز ساختمانی بریده می‌شود. تولید بلوک هبلکس در
صنعت ساختمان ایران در سال 1367 توسط مرحوم علی اکبر بجستانی بنیانگذاری و شروع شده است.

این محصول امتیازات ویژه ای نیز نسبت به دیگر مصالح دارد از جمله این که عایق مناسب حرارتی و صدا می‌باشد، در برابر فشار مقاوم است، با ابزار معمولی به آسانی بریده می‌شود و می‌توان آن را به هر شکل تراشید، سوراخ کرد و یا تغییر شکل داد.
در موقعیت کنونی بتن سبک یا هبلکس بهترین ماده برای ساخت ساختمان های کوچک و بزرگ مسکونی، خدماتی، صنعتی و کشاورزی بویژه در مناطق زلزله خیز می‌باشد.


روش تولید هبلکس (HEBELEX)

سیلیس از مهمترین مواد اولیه بتن سبک هبلکس می‌باشد و از معادن داخل کشور تهیه می‌شود، آهک نیز بصورت فرآوری شده و پخته شده به داخل کارخانه حمل می گردد.
در خط تولید بتن سبک یا هبلکس ۳ سیلوی نگهداری مواد اولیه وجود دارد که عبارتند از : سیلوی سیلیس، سیلوی آهک و سیلوی سیمان، که مواد اولیه پس از نگهداری در این سیلوها به تدریج وارد خط تولید می‌شوند. سیلیس، آهک و سیمان بوسیله الواتورهای مخصوص از سطح زیرین سیلوها به داخل آنها منتقل و درمدت زمان مشخص وارد خط تولید می‌شوند.

در نخستین مرحله از تولید بتن سبک، مواد اولیه شامل سیلیس و آب در آسیاب شماره 1 بصورت دوغاب یا گل در آورده می‌شود و در آسیاب شماره 2 مواد مورد مصرف شامل سیلیس، آهک و سیمان بصورت خشک پس از توزین مخلوط می‌شوند و در واقع دو آسیاب در این مرحله وجود دارد آسیاب شماره 1 (آسیاب مواد تر) و آسیاب شماره 2 (مواد خشک) که پس از مخلوط شدن و فرآوری، مواد به محل قالب ریزی انتقال داده می‌شوند.

پیش از آنکه مواد به قسمت قالب ریزی انتقال یابند بدقت توزین شده و در میکسرهای مخصوصی در مدت زمان لازم و مشخص مخلوط می‌شوند. در این بخش ۳ نوع مواد اولیه وجود دارد که توزین نهایی مواد در آنها انجام می‌شود. هر ۳ نوع مواد شامل آهک، سیمان و سیلیس در این بخش توزین شده و وارد آسیاب های خشک و تر می‌شوند
مرحله بعدی کار مرحله قالب ریزی مواد است که مواد مخلوط شده در داخل قالب هایی که هر کدام تقریبا ۳ متر معکب گنجایش دارند ریخته می‌شوند.

مخلوط متناسب از سیلیس، آهک، سیمان و آب که با شیوه ای هماهنگ در میکسرها عمل آوری شده است نیمی از حجم قالب ها را پر می کند. این مواد پس فعل و انفعالات شیمیایی در زمانی مشخص بصورت قالب های مورد نظر در می آیند این زمان حدود 3.5 ساعت به درازا می کشد. اینک زمان آن رسیده است تا قالب های تولیدی را به خط ریخته گری انتقال دهند. این قالب ها بوسیله شیفتر به خط ریخته گری کارخانه برده می‌شوند تا این مرحله از کار انجام شود.
قالب های تولیدی را بامازوت، اندود می کنند تا در مرحله ریخته‌گری چسبندگی ایجاد نشود.
بدلیل فعل و انفعالات شیمیایی در مرحله قالب ریزی، مواد اولیه حرارتی حدود ۷۰ درجه سانتی گراد تولید می کنند.

میزان حرارت موجود و آمادگی قالب ها برای خط برش بوسیله متخصصان کارخانه اندازه گیری می‌شود تا پس از اعلام آمادگی قالبها به خط برش منتقل شود.
بعلت تغییراتی که می‌تواند در مواد اولیه رخ دهد، این مواد پیش از ورود به خط، کنترل شده و آزمایش های شیمیایی روی آنها انجام می‌شود و پس از ورود به خط نیز بنا به کیفیتی که درون قالب ها دارد، تحت آزمایش و کنترل کیفی قرار می گیرند.
در این بخش از کارخانه سطح خارجی قالب ها برداشته می‌شود تا یک سطح هموار و مشخصی از تمام قالب ها نمایان گردد در این قسمت دیوارهای جانبی قالب ها جدا و از واگن ها جدا می‌شوند و آنگاه به بخش برش انتقال می یابند. در این بخش پس از دیواره برداری از قالب ها، ابتدا برش های عرضی به قالبها داده می‌شود و آنگاه با دستگاههای برش و با دقت و توجه خاص کارکنان و متخصصان کارخانه برش های طولی قالب ها انجام خواهد شد. اندازه برش های طولی و عرضی قالب ها بسته به تقاضای مصرف کنندگان و بازار مصرف آن دارد که قابل تنظیم و تغییر خواهد بود.
پس از مرحله برش، قالب ها بر روی واگن های مخصوصی قرار می گیرند تا به بخش بلوکی که مرحله پخت قالب هاست انتقال یابد.
قالب های هبلکس در مرحله پخت وارد اتو کلاوها می‌شوند و در حرارت ۲۰۰ درجه سانتی گراد و با فشار ۱۲ اتمسفر پخته و عمل آوری می گردد.
قالب ها در اتوکلاوها و پخت کامل به بخش بار انداز محصولات آماده تحویل انتقال می یابند تا به تدریج به بازار مصرف عرضه شود.

مشخصات فنی بتن سبک اتوکلاوی - هبلکس
وزن مخصوص
هر متر مکعب دارای 650 الی 750 کیلوگرم می‌باشد که برابر یک سوم تا یک چهارم وزن بتن می‌باشد. (بسته به نوع مصالح و مواد اولیه و نوع تجهیزات تولید متفاوت است و هم اکنون توسط دستگاه های جدید و مرغوب تر امکان تهیه با دانیسته کمتر نیز وجود دارد)

مقاومت فشاری
25 تا 35 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع می‌باشد که امکان افزایش آن بر حسب امکانات تولید کننده و نوع سفارش مشتری و مشخصات فنی مورد نیاز نیز برای تولید کننده امکان‌‌پذیر می‌باشد.

اجرا و نصب
کار کردن با بلوک سبک هبلکس بسیار آسان است، می‌توان آن را بر اساس نیاز در محل مورد استفاده بوسیله اره برش داد، براحتی میخ در آن کوبید و یا مسیر تاسیسات برقی و تاسیسات مکانیکی را به راحتی در آن ایجاد نمود.

مقاومت حرارتی
مقاوت بسیار بالای هبلکس از بارزترین مزایای آن می‌باشد به عبارتی هبلکس در مقابل آتش و شعله های مستقیم ضریب حرارتی برابر 0.17 W.m2k را دارا می‌باشد.

ابعاد
بلوک های بتن سبک هبلکس در ابعاد 60*25*10، 60*25*15، 60*25*20، 60*25*25 و 60*25*30 سانتیمتر ارایه می‌شوند که این ابعاد بسته به نیاز و سفارش قابل تغییر نیز می‌باشد.

مزایای فنی بلوک های بتن سبک هبلکس (HEBELEX)
سبکی وزن، عایق حرارات و برودت، عایق صدا، استحکام و پایداری در مقابل زلزله و آتش سوزی، حمل و نقل آسان و با صرفه، اجرای سریع از مهمترین و بارزترین مزایای بلوک های هبلکس می‌باشد.
با توجه به مبحث 18 و 19
آیین نامه مقررات ملی ساختمان به منظور محاسبه ایمنی ساختمان ها در برابر زلزله، بکارگیری مصالح سبک وزن، مناسبترین و باصرفه ترین شیوه برای افزایش ایمنی ساختمان ها می‌باشد بطوریکه بلوک های هبلکس تامین کننده این مزیت فنی است.

یک متر مکعب بلوک هبلکس در حدود 600 الی 700 کیلوگرم وزن دارد که برابر 866 عدد آجر به وزن 1750 کیلوگرم می‌باشد. در صورتیکه سایز متداول و رایج بلوک هبلکس که ابعادی برابر 60*25*20 می‌باشد مطابق ابعاد با 26 عدد آجر می‌باشد اما از نظر وزن تنها با 10 عدد آجر برابر بوده و یک کارگر به راحتی می‌تواند آن را حمل، جابجا و سریع هم نصب نماید.
ملات مصرفی در اجرای بلوک های هبلکس برابر 25% ملات مورد مصرف در دیوار آجری به همان مشخصات می‌‎باشد و ملات مصرفی در بلوک های هبلکس از عیار کمتری نسبت به ملات مصرفی آجر برخوردار می‌باشد. به عنوان مثال برای اجرای یک دیوار با آجر به 100 کیلوگرم سیمان نیاز باشد همان دیوار از بلوک هبلکس تنها به 15 کیلوگرم سیمان نیاز دارد.
همچنین بارگیری و حمل بوک های هبلکس که در قالب های 3.15 متر مکعبی بسته بندی نوار تسمه کشی می‌شوند با استفاده از جرثقیل فکی و تریلی کفی به راحتی و با هزینه کمتری صورت می‌پذیرد. یک تریلی 9 پالت بزرگ هبلکس برابر 28.38 متر مکعب را حمل می نماید.

مزایای اقتصادی بلوک های هبلکس
پروژه های ساختمانی با استفاده از بلوک های هبلکس با در نظر گرفتن سرعت اجرا، نیروی اجرایی کمتر و مصرف ملات کمتر و همچنین کاهش زیاد بارهای وارده به سازه به دلیل وزن کم دیوارهای از نوع بتن سبک هبلکس موجب کاهش ابعاد سازه می‌شود که خود صرفه جویی قابل ملاحظه ای را در هزینه مصالح مصرفی موجب می گردد.
عایق بودن هبلکس در برابر گرما، سرما علاوه بر صرفه جویی چشمگیری که در فضاهای تاسیساتی و سطح حرارتی برودتی موجب کاهش قابل ملاحظه در مصرف انرژی لازم برای سرمایش و گرمایش ساختمان در آینده خواهد شد.

دستور العمل اجرایی


کادر اجرایی
کارکردن با بلوک های بتن گازی سبک هبلکس نیاز به تخصص خاصی ندارد، با توجه به ابعاد و سهولت کار با هبلکس سرعت اجرا نیز نسبت به آجر و سفال تا دو الی سه برابر افزایش می یابد.

ملات مورد نیاز
همان ماسه و سیمان می‌باشد و با توجه به اینکه بلوک های هبلکس یک نوع بتن سبک می‌باشد و همگونی کاملی با ملات ماسه و سیمان دارد می‌توان نسبت ترکیب را به پنج یا شش به یک تبدیل و در مصرف سیمان صرفه جویی بیشتری نمود در مواردی که تیغه بندی ها مورد اجرا با آب و رطوبت در تماس و ارتباط نباشند (مانند دیوارهای اتاق خواب) می‌توان از ملات گچ و خاک (به لحاظ صرفه جویی اقتصادی) نیز استفاده نمود.

جذب آب
با توجه به ابعاد و متخلخل بودن بلوک های بتن سبک هبلکس رطوبت و نم توسط این بلوک ها منتقل نمی‌شود.
نکته: در عین اینکه بلوک های هبلکس رطوبت و نم را منتقل نمی کنند ولی در سطح بلوک آب بیشتری را نسبت به مصالح مشابه جذب می‌کند، لذا در زمان استفاده از این بلوک ها باید نکات زیر را رعایت نمود:
1- قبل از اجرا بلوک های هبلکس می‌بایست کاملا خیس شوند.
2- ملات مصرفی را نیز باید با دقت بیشتری تهیه نمود.
3- بعد از اجرا به دیوارها آب داده شود.

اندود گچ و خاک
با توجه به سطح صاف و صیقلی هبلکس نسبت به سایر مصالح (در صورت اجرای صحیح دیوارهای) به اندودی بیش از 1 الی 2 سانتیمتر نیاز نخواهند داشت یعنی در هر طرف 0.5 الی 1 سانتیمتر.

نصب تاسیسات و نما سازی
مانند سایر مصالح می‌باشد و چنانچه به صورت صحیح اجرا شود با مشکلی روبرو نخواهد شد.

 

 

+ نوشته شده توسط جواد عباسی در سه شنبه بیست و هفتم دی ۱۳۹۰ و ساعت 11:8 |

بسياري از اصول اجرائي حاكم بر بتن ريزيهاي معمولي در بتن ريزي با بتن سبــكدانه سازه اي كماكان از اهميت برخوردار است . مسلما" در بتن هاي غير سازه و سبكدانه بسياري از نكات مورد نظر نميتواند با اهميت تلقي شود و عدم رعايت برخي قواعد تا آنجا كه به وزن مخصوص بتن ريخته شده لطمه نزند و آنرا بالا نبرد با اهميت تلقـــي نميشـــود.

اصل پيوستگي و تدوام در بتن ريزي ( عدم ايجاد درز سرد ) ، اصل عدم گيرش يا نزديكي به گيرش در بتن قبل از ريختن و تراكم ، اصل عدم جدا شدگي مواد (نا همگني ) بتن ، اصل رعايت دماي مناسب بتن ريزي ، اصل عدم آلودگي بتن به مواد مضر ، اصل رعايت تراكم صحيح ، اصل رعايت پرداخت صحيح سطح بتن ، اصل انتخاب صحيح اسلامپ با توجه به وضعيت قطعه و وسايل تراكمي موجود ، اصل رعايت و بكارگيري نسبت ها و مقادير صحيح مصالح و پرهيز از مصرف مواد نا مناسب ، و در نهايت اصل عمل آوري صحيح و قالب برداري به موقع و با دقت همواره در اين نوع بتن ريزيها مانند بتن هاي معمولي از اهميت برخوردار مي باشد


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط امیر هوشیار در چهارشنبه بیست و یکم دی ۱۳۹۰ و ساعت 22:50 |

خواص بتن سبک

وزن مخصوص : هر متر مکعب حدود ۶۰۰ کیلو گرم مقاومت فشاری : ۳۰ تا ۳۵ کیلوگرم کارکردن با بتن سبک (هبلکس) بسیار آسان است . مثلا براحتی می توان آنرا اره نمود یا میخ در آن کوبید و یا جای پریز یا کانال عبور سیم برق و لوله آب را در آن بوجود آورد . علاوه بر این بتن سبک در مقابل آتش بسیار مقاوم است و کلیه شرایط سلامت محیط زیست را دارا می باشد .

با توجه به آئین نامه جدید محاسبه ایمنی ساختمانها در برابر زلزله ، بکارگیری مصالح سبک وزن راه حل مناسب و با صرفه در جهت افزایش ایمنی ساختمان می باشد و بلوکهای بتن سبک (هبلکس) تامین کننده این مزیت فنی است . یک متر مکعب بلوک هبلکس حدود ۶۰۰ کیلوگرم وزن دارد که برابر ۸۶۶ عدد آجر به وزن ۱۷۵۰ کیلوگرم می باشد .

بعبارت دیگر یک عدد بلوک ۲۰*۲۵*۵۰ هبلکس مطابق با ۲۶ عدد آجر است در حالیکه وزن آن برابر وزن ۱۰ عدد آجر بوده و یک کارگر براحتی می تواند آن را حمل نماید و سریعا نیز نصب می گردد . ضمنا ملات مصرفی برابر ۲۵% ملات مورد نیاز برای اجرای همان دیوار با آجر بوده و به درصد سیمان کمتری نیز در ملات نیاز دارد . بعنوان مثال : چنانچه برای اجرای یک دیوار با آجر به یکصد کیلوگرم سیمان نیاز باشد همان دیوار در صورت استفاده از بلوکهای هبکلس ۱۵ کیلوگرم سیمان مصرف می کند .

همچنین بارگیری و حمل بلوکهای هبکلس که در قالبهای ۱۵/۳ متر مکعبی بسته بندی می شوند با استفاده از جرثقیل فکی و تریلی کفی براحتی و اقتصادی تر انجام می گردد .

مزایای فنی

سبکی وزن ، عایق در برابر حرارت ، برودت صدا ، استحکام و پایداری در مقابل زلزله و آتش سوزی و بسیاری مزایای دیگر از محاسن بلوکهای هبلکس نسبت به سایر مصالح قدیمی نظیر آجر و سفال می باشد .

مزایای اجرائی

با توجه به ابعاد و سبکی و راحتی نصب بلوکهای هبلکس در همه ضخامتها ، سرعت اجرای هبلکس نسبت به سایر مصالح به ۳ برابر بالغ می گردد .

مزایای اقتصادی

پروژه های ساختمانی با استفاده از بلوک های هبلکس با در نظر گرفتن سرعت اجرا ، به دستمزد کمتری نیاز دارد و همچنین استفاده از هبلکس به سبب مصرف ملات کمتر و نیز کاهش بارهای وارده به سازه بدلیل وزن کم دیوارها که موجب کاهش ابعاد سازه می شود . صرفه جوئی قابل ملاحظه ای را در هزینه مصالح مصرفی موجب می گردد .

عایق بودن هبلکس در برابر گرما و سرما ، علاوه بر صرفه جوئی چشمگیری در فضاهای تاسیساتی و سطح حرارتی برودتی موجب کاهش قابل ملاحظه در مصرف انرژی لازم برای سرمایش و گرمایش ساختمان در آینده خواهد شد . (خصوصا با توجه به روند افزایش قیمت سوخت ) .

به علاوه با توجه به ظوابط اخیر شهر سازی مربوط به اماکن عمومی نظیر هتلها و ادارات مبنی بر جلوگیری از انتشار صدا بین واحدها و اطاقها .

دستورالعمل اجرایی

۱- کادر اجرایی

کار کردن با هبلکس نیاز به تخصص خاصی ندارد . با توجه به ابعاد و سهولت کار با هبلکس ، سرعت اجرا نیز نسبت به آجر و سفال تا دو الی سه برابر افزایش می یابد .

۲- ملات مورد نیاز

همان ماسه و سیمان می باشد و با توجه به اینکه بلوکهای هبلکس یک نوع بتن سبک می باشد و همگونی کاملی با ملات ماسه سیمان دارد می توان نسبت ترکیب را به پنج یا شش به یک تبدیل و در مصرف سیمان صرفه جویی بیشتری نمود در مواردی که تیغه بندیهای مورد اجرا با آب و رطوبت سرکاری نداشته باشند (مثل دیوار اتاق خواب ، کار ، … ) می توان از ملات گچ و خاک (به لحاظ صرفه جویی اقتصادی ) نیز استفاده نمود .

۳- جذب آب

با توجه به ابعاد و متخلخل بودن بلوکهای هبلکس ، نم و رطوبت توسط این بلوکها منتقل نمی شود

نکته مهم : در عین این که بلوکها نم و رطوبت را منتقل نمی کنند ولی در سطح بلوک آب بیشتری را نسبت به مصالح مشابه جذب می کند . لذا در زمان استفاده از این بلوکها باید نکات زیر را رعایت نمود :

اول : قبل از اجرا بلوکها باید کاملا خیس شوند .

دوم : ملات مصرفی را نیز باید با رقت بیشتری تهیه نمود .

سوم : بعد از اجرا در صورت امکان به دیوارها آب داده شود .

۴- اندود گچ و خاک

با توجه به سطح صاف و صیقلی هبلکس نسبت به سایر مصالح ) در صورت اجرای صحیح دیوارها به اندودی بیش از ۱ الی ۲ سانتیمتر نیاز نخواهد بود (یعنی در هر طرف نیم الی یک سانت ).

بشر برای تبادل حرارتی و رطوبتی با محیط خود و به منظور نگهداری خود در برابر شرائط اقلیمی ابتدا از پوشش یا لباس استفاده کرد خصوصیات انواع لباس از نظر فرم و نوع جنس بیانگر و نشاندهنده شرایط اقلیمی متفاوت محیط است . پس از پوشش بدن انسان در اندیشه احداث فضاهای مناسب برای انجام کارهای مختلف بر آمد لذا با امکانات و شرایط موجود اقدام به ساختن بناهای مورد نیاز کرد .

تا چند دهه قبل مصالحی که انسان برای ساختمان سازی در اختیار داشت از نظر انگشتان دست بیشتر نبود وساختمانها با رعایت شرایط آب و هوا و موقعیت جغرافیایی و مصالح موجود در منطقه ساخته می شوند . در ایران خاک رس دستمایه اولیه مصالح ساختمانی بوده است . از شمال ایران تا حاشیه کویر و کرانه خلیج فارس همراه با مصال دیگر مانند سنگ ، چوب ، گچ و آهک مصالح محدودی بودند که با آنها ساختمان بنا می شد . اما در تمام دوران و سالها معماران سعی می کردند که فضای مورد نیاز انسان را به طریقی بسازند که ضمن تامین نیازهای فیزیکی از نظر  نیز متعادل و آرام بخش باشد . در جهان امروز بیش از ۹۰% مصالحی که عرضه می شوند در چند دهه اخیر شناخته و تهیه شده اند . هرکدام از این مصالح به تنهایی دارای خواص فیزیکی و شیمیایی ویژه ای هستند که برای اهداف معینی فراهم شده اند . هر کدام از این مصالح به تنهایی دارای خواص فیزیکی و شیمیایی ویژه ای هستند که برای اهداف معینی فراهم شده اند . مصالح جدید برخوردار از تکنیک پیشرفته تهیه و عرضه به مراتب ارزانتر از مصالح سنتی در درسترس قرا می گیرند و از مقاومت فیزیکی بیشتری نیز برخوردارند . از نظر تنوع و زیبایی نیز این مصالح از مصالح محدود سنتی بیشتر جلب توجه می نمایند . لذا استفاده از آنها در ساختمان موجب بهبود رفاه نسبی انسانها و دوام بیشتر ساختمانها می شود یکی از نکات بسیار ضروری در امر ساختمان مدرن دنیا ، کاهش وزن ساختمان است . این موضوع مسائل اقتصادی بسیاری را شامل می شود که کاهش قیمت مواد اصلی و کاهش هزینه حمل و نقل مصالح از محل تولیبد تا محل ساختمان از جمله آنهاست . از جمله مصالح جدیدی که در کشور ما در ساخت و زیبایی بناهای مسکونی مورد استفاده بسیار قرار گرفته است محصولی از کارخانجات بنای سبک می باشد که هبلکس با بین سبک نامیده می شود . این محصول جدید علاوه بر آن که استحکام و پایداری لازم را در قبال هر گونه آسیب و عوامل خارجی داراست عایق مناسبی در برابر سرما ، گرما و صداست و نسبت به مصالح دیگر بسیار ارزانتر تمام می شود .

این محصول امتیازات ویژه ای نسبت به دیگر مصالح را دارد از جمله این که عایق مناسب حرارتی و صداست ، در برابر فشار مقاوم است ، با ابزار معمولی به آسانی بریده می شود و می توان آن را به هر شکل تراشید ، سوراخ کرد و یا تغییر شکل داد . کارخانجات بنای سبک یکی از عظیم ترین تولید کنندگان ایتونگ در تهران واقع است . تولید کارخانه روزانه ۵۲۰ متر مکعب بلوکهای ساختمانی است که طبق استاندارد (Din) آلمان طبقه بندی شده اند .

بتن سبک یا بتن متخلخل اولین بار در سال (۱۹۲۴) میلادی بوسیله آرشیتکت سوئدی اختراع شد . این محصول هم اکنون در اروپا با نامهای ایتونگ و یا هبل عرضه می شود و بعلت سبکی و استحکام ، دارای مقاومت بالا در برابر زلزله است .

در موقعیت کنونی بتن سبک یا هبلکس بهترین ماده برای ساخت ساختمانهای کوچک و بزرگ مسکونی ، خدماتی ، صنعتی و کشاورزی بویژه در مناطق زلزله خیز می باشد .

هبلکس مخلوطی از سیلیس ، سیمان ، آهک و پودر آلومینیوم درحرارت ۲۰۰ درجه سانتی گراد و فشار ۱۲ اتمسفر در اتوکلاوها پخته و به قطعات مورد نیاز ساختمانی بریده می شود .

سیلیس از مهمترین مواد اولیه بتن سبک برای ساخت هبکلس از معادن داخل کشور تهیه می شود و آهک نیز بصورت فرآوری شده و پخته شده به داخل کارخانه حمل می گردد . در خط تولید بتن سبک یا هبلکس ۳ سیلوی نگهداری مواد اولیه وجود دارد که عبارتند از :

۱- سیلوی سیلیس

۲- سیلوی آهک

۳- سیلوی سیمان

که مواد اولیه پس از نگهداری در این سیلوها به تدریج وارد خط تولید می شوند . سیلیس ، آهک و سیمان بوسیله الواتورهای مخصوص از سطح زیرین سیلوها به داخل آنها منتقل و درمدت زمان مشخص وارد خط تولید می شوند .

در نخستین مرحله از تولید بتن سبک ، مواد اولیه شامل سیلیس و آب در آسیاب شماره (۱) بصورت دوغاب یا گل در آورده می شود و در آسیاب شماره (۲) مواد مورد مصرف شامل سیلیس ، آهک و سیمان بصورت خشک پس از توزین مخلوط می شوند و در واقع دو آسیاب در این مرحله وجود دارد :

آسیاب شماره (۱) یا آسیاب مواد تر

آسیاب شماره (۲) یا مواد خشک

که پس از مخلوط شدن و فرآوری ، مواد به محل قالب ریزی انتقال داده می شوند .

پیش از آنکه مواد به قسمت قالب ریزی انتقال یابند بدقت توزین شده و در میکسرهای مخصوصی در مدت زمان لازم و مشخص مخلوط می شوند . در این بخش ۳ نوع مواد اولیه وجود دارد که توزین نهایی مواد در آنها انجام می شود . هر ۳ نوع مواد شامل آهک ، سیمان و سیلیس در این بخش توزین شده و وارد آسیاب های خشک و تر می شوند مرحله بعدی کار مرحله قالب ریزی مواد است که مواد مخلوط شده در داخل قالبهایی که هر کدام تقریبا ۳ متر معکب گنجایش دارند ریخته میشوند .

مخلوط متناسب از سیلیس ، آهک ، سیمان و آب که با شیوه ای هماهنگ در میکسرها عمل آوری شده است نیمی از حجم قالبها را پر می کند . این مواد پس فعل و انفعالات شیمیایی در زمانی مشخص بصورت قالبهای مورد نظر در می آیند این زمان حدود ۵/۳ساعت به درازا می کشد . اینک زمان آن رسیده است تا قالبهای تولیدی را به خط ریخته گری انتقال دهند . این قالبها بوسیله شیفتر به خط ریخته گری کارخانه برده می شوند تا این مرحله از کار انجام شود . قالبهای تولیدی را بامازوت اندود می کنند تا در مرحله ریخته گری چسبندگی ایجاد نشود .

بدلیل فعل و انفعالات شیمیایی در مرحله قالب ریزی ، مواد اولیه حرارتی حدود ۷۰ درجه سانتی گراد تولید می کنند .

میزان حرارت موجود و آمادگی قالبها برای خط برش بوسیله متخصصان کارخانه اندازه گیری می شود تا پس از اعلام آمادگی قالبها به خط برش منتقل شود .

بعلت تغییراتی که می تواند در مواد اولیه رخ دهد ، این مواد پیش از ورود به خط ، کنترل شده و آزمایش های شیمیایی روی آنها انجام می شود و پس از ورود به خط نیز بنا به کیفیتی که درون قالبها دارد ، تحت آزمایش و کنترل کیفی قرار می گیرند .

در این بخش از کارخانه سطح خارجی قالبها برداشته می شود تا یک سطح هموار و مشخصی از تمام قالبها نمایان شود در این قسمت دیوارهای جانبی قالبها جدا شده و از واگنها جدا می شوند و آنگاه به بخش برش انتقال می یابند . در این بخش پس از دیواره برداری از قالبها ، ابتدا برشهای عرضی به قالبها داده می شود و آنگاه با دستگاههای پیشرفته برش و با دقت و توجه خاص کارکنان و متخصصان کارخانه برشهای طولی قالبها انجام خواهد شد . اندازه برشهای طولی و عرضی قالبها بسته به تقاضای مصرف کنندگان و بازار مصرف آن دارد که به وسیله متخصصان کارخانجات بنای سبک قابل تنظیم خواهد بود .

پس از مرحله برش ، قالبها بر روی واگنهای مخصوصی قرار می گیرند و تا به بخش بلوکی که مرحله پخت قالبهاست انتقال یابد .

قالبهای هبلکس در مرحله پخت وارد اتو کلاوها می شوند و به مدت ۵/۱۳ساعت در حرارت ۲۰۰ درجه سانتی گراد و با فشار ۱۲ اتمسفر پخته و عمل آوری می شوند .

اکنون قالبها با گذشت ۵/۱۳ ساعت در اتوکلاوها و پخت کامل به بخش بار انداز محصولات آماده تحویل انتقال می یابند تا به تدریج به بازار مصرف عرضه شود .

همانگونه که پیش تر گفته شد آنچه که مشخص بارز و شاخص هبلکس یا بتن سبک می باشد ، استحکام لازم ، کاربرد سریع در ساختمان سازی ، سبک و شکل پذیر بودن ، عایق بودن در مقابل سرما ، گرما و صدا ، صرفه جویی در ملات مصرفی و در نهایت ارزان بودن آن در برابر سایر مصالح ساختمانی است و در یک کلام می توان نتیجه گرفت که استفاده از بلوکهای ساختمانی هبلکس وزنی سبک تر ، سرعتی بیشتر ، مصاحلی کمتر و دیگر مسائل مهندسی را بوجود می آورد . در هبلکس به لحاظ داشتن تخلخل عمل تبخیر به آسانی انجام می شود . با توجه به آئین نامه جدید محاسباتی و ایمن سازی ساختمانها در برابر زلزله تنها راه حل صرفه جویی در مقابل کاربرد مصالح و افزایش ایمنی بکارگیری مصالح سبک وزن می باشد که بنای سبک یا هبلکس شاخص این مزایاست .

یک متر مکعب هبلکس۶۰۰ کیلوگرم وزن دارد که برابر با ۱۰۰۰ عدد آجر معمولی به وزن ۲ تن است .

هبلکس پدیده ای نوین در ساختمان سازی است که با توجه به مزایای خاص آن جایگاه ویژه ای در امر مسکن و ساختمان خواهد داشت .

ویژگی های عمده بتن سبک

۱-عامل اقتصادی

سبکی وزن با مقاومت مطلوب فوم بتن با توجه به نوع کاربرد ان به طور کلی به لحاظ اقتصادی مخارج ساختمان را میزان قابل ملاحظه ای کاهش میدهد چون در نتیجه استفاده از ان ، وزن اسکلت فلزی و دیوارها و سقف  کاهش یافته و ضمنا باعث کاهش مخارج فونداسیون و پی در ساختمان می گردد که با توجه به خواص فوق با سبکتر بودن ساختمان نیروی زلزله خسارت کمتری را در صورت وقوع متوجه ان می سازد.

۲-سهولت در حمل و نقل و نصب قطعات پیش ساخته

حمل و نقل قطعات پیش ساخته با بتن سبک هزینه کمتری را نسبت به قطعات بتن در بر داشته و نصب قطعات بعلت سبکی انها بسیار اسان می باشد و هر گونه نازک کاری براحتی روی پوشش بتن سبک قابل اجرا است و ضمنا چسبندگی قابل توجهی با سیمان و گچ دارد.

۳-عایق بودن در برابر گرما .سرما .صدا

بتن سبک به علت پایین بودن وزن مخصوصش یک عایق موثر در مقابل گرما .سرما و صداست .

ضریب انتقال حرارت بتن سبک بین ۰۶۵/۰ تا ۴۳۵/۰ می باشد ( ضریب هدایت بتن معمولی  ۳/۱ تا ۷/۱ می باشد ) استفاده از بتن سبک بعنوان عایق باعث صرفه جویی در استفاده از وسایل گرمازا و سرمازا می گردد.

بتن سبک عایق مناسبی جهت صدا با ضریب زیاد جذب اگوستیک به شمار می رود که در نتیجه بعنوان یک فاکتور رفاهی در جهت جلوگیری از ورود  صداهای اضافی  می باشد که اخیرا مورد توجه طراحان قرار گرفته است.

۴- مقاومت در برابر نفوذ رطوبت و آب

نظر به اینکه بتن سبک در قشرهای سطحی دارای تخلخل فراوان می­باشد در نتیجه شکافهای مویین و درزهای کمتری در سطح ایجاد می­شود و اگر پوشش فوم بتن با ضخامت کافی مورد استفاده قرار گیرد در مقابل خطر نفوذ باران و رطوبت مقاومت مطلوبی خواهد داشت .

۵- مقاومت در مقابل آتش

مقاومت بتن سبک در مقابل آتش فوق العاده می­ باشد .

به طور مثال قطعه ای از نوع بتن سبک با وزن فضایی ۷۰۰ الی ۸۰۰ کیلو گرم در متر مکعب که حداقل ۸ سانتی متر ضخامت داشته باشد به راحتی تا ۱۲۷۰ درجه سانتیگراد را تحمل می­نماید و اصولاً در وزنهای پایین غیر قابل احتراق است .

۶- قابل برش بودن

به دلیل قابل برش بودن با اره نجاری و میخ پذیر بودن آن کارهای سیم کشی و نصب لوازم برقی و تاسیسات خیلی سریع و به راحتی قابل عمل خواهد بود .

کاربرد بتن سبک در ساختمان

۱- شیب بندی پشت بام

بتن سبک با صرفه ترین و محکم ترین مصالح سبکی است که می توان از آن برای پوشش شیب بندی استفاده نمود . نظر به اینکه با دستگاه مخصوص به صورت یکپارچه در محل قابل تهیه و استفاده است می توان مستقیماً روی آن را عایق بندی یا ایزولاسیون نمود .

۲- کف بندی طبقات

به دلیل سبکی وزن بتن سبک و آسان بودن تهیه آن می توان تمامی کف طبقات ، محوطه و بالکن ساختمان را بعد از اتمام کارهای تاسیساتی با آن پوشانده و بلافاصله عملیات بعدی را مستقیماً روی آن انجام داد .

۳- بلوک های غیر باربر سبک

با بلوکهای توپر به ابعاد دلخواه می توان تمامی کار تیغه بندی قسمتهای جدا کننده ساختمان را با استفاده از ملات یا چسب بتن انجام داد . با این نوع بلوک ها علاوه بر این که از سنگین کردن ساختمان جلوگیری می شود عملیات حمل و نصب خیلی سریع انجام می گیرد و دست مزد کمتری هزینه می شود . پس از اجرای دیوار می توان مستقیماً روی آن را گچ نمود . این بلوک ها دارای وزن فضایی بین ۸۰۰ الی ۱۱۰۰ کیلوگرم می باشند .

۴- پانل های جدا کننده یکپارچه جهت محوطه و موارد خاص

جهت ساخت دیوارهای سردخانه ها ، گرم خانه ها و سالن های ضد صدا می توان در محل با قالب بندی ، بتن سبک را به صورت یکپارچه عمودی ریخت . به دلیل ویژگی عمده عایق بودن این نوع بتن جهت عایق بندی سردخانه ها ، گرم خانه ها ، پوشش لوله های حرارتی و برودتی و … کاربرد مهمی دارد . ضمناً به دلیل این که عایق صدا می­باشد برای موتور کارخانه و اتاق های اکوستیک مورد استفاده وسیع قرار می گیرد .

کامپوزیت سیمانی

بتن جدید که « کامپوزیت سیمانی مهندسی » نامیده شده به دلیل عمر طولانی دراز مدت از بتن معمولی ارزان تر است . دانشمندان « دانشگاه میشیگان » گونه جدیدی از بتن مسلح با الیاف ساخته اند که از بتن عادی ۴۰درصد سبک تر و در برابر ترک خوردن ۵۰۰ بار مقاوم تر است .

عملکرد این بتن جدید از یک طرف به دلیل وجود الیاف نازکی است که ۲ درصد حجم ملات بتن را تشکیل می دهد و از طرف دیگر به این خاطر که خود بتن از موادی ساخته شده است که برای ایجاد حداکثر انعطاف پذیری طراحی شده اند .

به گفته دانشمندان  بتن جدید که « کامپوزیت سیمانی مهندسی »نامیده شده ، به دلیل عمر طولانی تر در دراز مدت از بتن معمولی ارزان تر است . به گفته « ویکتورلی » استاد گروه مهندسی سازه« دانشگاه میشیگان » و سرپرست تیم سازنده بتن ، تکنولوژی کامپوزیت سیمانی تا کنون در پروژه هایی در ژاپن ، کره ، سوئیس و ایتالیا به کار گرفته شده است . استفاده از آن در ایالات متحده به نسبت کندتر بوده .

این در حالی است که بتن متعارف دارای مشکلات بسیاری از جمله نداشتن دوام و پایداری ، شکست در اثر بارگذاری شدید و هزینه های تعمیر است .

به گفته «لی » بتن نشکن یا انعطاف پذیر به جز شن درشت از همان مواد تشکیل دهنده بتن معمولی ساخته شده است . بتن نشکن کاملاً شبیه بتن عادی است اما تحت کرنش های بسیار بزرگ ، بتن کامپوزیت سیمانی تغییر شکل می دهد ، این قابلیت از آنجا ناشی می شود که در این نوع بتن ، شبکه الیاف داخلی سیمان قابلیت لغزیدن داشته و در نتیجه انعطاف ناپذیری بتن که باعث تردی و شکنندگی است ، از میان می رود .

امسال برای اولین بار«اداره حمل و نقل میشیگان » برای نوسازی قسمتی از عرشه پل« گرواستریت » بر فراز بزرگراه از کامپوزیت سیمانی استفاده می کند .

دالی از جنس کامپوزیت سیمانی جایگزین یک مفصل انبساطی در این قسمت از پل خواهد شد تا با متصل کردن دالهای بتنی مجاور به هم ، عرشه یکنواخت از بتن بوجود آورد . استفاده از مفصل انبساطی به عرشه بتنی قابلیت حرکت در اثر تغییرات می بخشد . اما در هنگام گیر کردن مفصلها مشکلات زیادی پیش می آید .

دانشمندان انتظاردارند استفاده از کامپوزیت سیمانی باعث صرفه جویی در هزینه ها شود.

اگر چه هنوز مطالعات دراز مدت زیادی برای تایید عملکرد کامپوزیت سیمانی مورد نیاز است، مقایسه های انجام شده در « مرکز سیستمهای پایدار» از « دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست » به همراه گروه « لی » نشان میدهد در یک دوره ۶۰ ساله، استفاده در عرشه پل ، کامپوزیت سیمانی نسبت به بتن عادی ۳۷ درصد ارزانتر است و ۴۰ درصد انرژی کمتری مصرف میکند و باعث کاهش انتشار دی اکسید کربن تا ۳۹ درصد می شود.

برای نخستین بار در کشور بتن غلطکی RCCP با موفقیت اجرا شد

یک شرکت تحقیقاتی بتن توانست بتن غلطکی RCCP که جایگزین مناسبی برای آسفالت می باشد را در شهرستان هشتگرد برای اولین بار با موفقیت اجرا کند

کارشناسان این مرکز درباره نقش و جایگاه بتن های غلطکی RCCP معتقدند که با توجه به مسائل زیست محیطی ناشی از آسفالت در کنار دوام اندک آسفات در برابر تغییرات جوی ، ضربه پذیری و سایش ، موضوع  بتن RCCP  از دهه های گذشته در کشورهای توسعه یافته مورد توجه قرار گرفت به نحوی که در حال حاضر بیش از ۸۰ در صد معابر سواره رو در اغلب کشور های توسعه یافته با استفاده از بتن غلطکی اجرا شده است.

تکنیک ساخت معابر سواره رو در دنیا دستخوش تغییرات وسیعی شده است  و به خاطر واکنش های مختلفی که در مواد نفتی به مرور زمان به وجود میآید ، موضوع تغییر بافت خیابان ها و اتوبان ها جایگزینی RCCP را پیش روی کشور های توسعه یافته قرار داده است و وضعیت امروزی خیابان ها  در کشورهای در حال توسعه در وضعیتی است که ناشی از بی توجهی به فن آوری های جدید است.

لذا باید مدیران  و صاحبان صنایع  برای وارد کردن فن آوری های جدید به هماهنگی برسند ، در غیر این صورت وضعیت نادرست موجود در بخشهای مختلف ادامه خواهد داشت …

دلایل توجه به بتن غلطکی

« همه ساله صدها میلیارد تومان در کشورما برای تامین روکش اسفالت خیابانها هزینه می شود که پس از گذشت یک تا پنج سال این اسفالت مجددا” بایستی تعویض شود، این مساله باعث شکل گیری نارضایتی های وسیعی در بین همه اقشار جامعه شده است . البته ابعاد  فقدان کیفیت اسفالت خیابانها در همین جا به پایان نمی رسد بلکه باعث آبرو ریزی ملی و بین المللی برای صنعت و جامعه مهندسی نیز شده است. »

به گفته محققان، پیچیدگی های بتن غلطکی به مرحله اجرا و دانش فنی تولید منتهی می شود و به نظر می رسد با تجربیاتی که بدست آمده میتوان امروزه گفت که تکنولوژی ساخت خیابان و اتوبان های با دوره دوام بالا نیز در کشور ما بومی شده است، لیکن بایستی ببینیم که مسئولین تا چه حد از این دستاورد استقبال می کنند.

مطلب جالب

بزرگترین بنای ساخته شده با بتن سبک ، یک ساختمان اداری ۵۲ طبقه در تکزاس آمریکا است که ارتفاع این سازه بیش از ۲۰۰ متر می باشد.

پروژه های ساخته شده با هبلکس

در میان هزاران پروژه ای که با بلوکها و یا قطعات پیش ساخته هبلکس در سراسر ایران ساخته شده یا میشوند صورت زیر که حاوی بخشی از پروژه های مزبور به تفکیک نوع ساختمان است گویای استقبال  فراوان و روزافزون از هبلکس در میان سازندگان کشور میباشد.

بیمارستانها

مجتمع پزشکی دکتر بحری ـ بیمارستان کسری ، خیابان الوند ـ پیامبران ، فلکه دوم صادقیه ـ شهریار ، جاده قدیم شمیران ـ طوس ، مطهری ـ امیراعلم ، سعدی ـ آرش ، تهرانپارس ـ بقیه الله الاعظم ، ملاصدرا ـ قلب و عروق ، فاطمی ، مرکز پیوند مغز و اعصاب ، بیمارستان شریعتی ، امیرآباد ـ امیرالمومنین ، ستارخان در تهران ـ بیمارستان امام خمینی ـ باقرخان ـ امام رضا و ۱۷ شهریور در مشهد ـ بیمارستان تأمین اجتماعی در آمل ـ ۶۴ تختخوابی اسد آباد و اکباتان در همدان ـ بیمارستان تأمین اجتماعی رشت ـ بیمارستان تأمین اجتماعی ، چاه بهار ـ بیمارستان تأمین اجتماعی ، مرودشت ـ شیراز ـ بیمارستان تأمین اجتماعی ، جهرم ـ بیمارستان تأمین اجتماعی اهواز ـ ۲۰۰ تختخوابی ارومیه ـ ۵۰۲ تختخوابی بوشهر ـ مرکز پزشکی بیستون کرمانشاه ـ دانشگاه پزشکی گرگان ـ بیمارستان کلیبر ، کلیبر کردستان ـ بیمارستان تأمین اجتماعی اراک ـ بیمارستان افضلی پورکرمان ـ بیمارستان برازجان ـ بیمارستان تأمین اجتماعی ماهشهر ـ بیمارستان تأمین اجتماعی تبریزـ بیمارستان تأمین اجتماعی ورامین ـ بیمارستان تأمین اجتماعی چالوس ـ بیمارستان مرکز قلب تهران ـ بیمارستان پیامبران و……

دانشگاه ها و مراکز آموزشی و فرهنگی

دانشگاه تربیت مدرس ـ دانشگاه امیرکبیر ـ پیام نور ـ صنعتی شریف ـ امام حسین (ع) ـ آزاد اسلامی در تهران ـ مجتمع آموزشی روشنگر ، مجتمع آموزشی فجر ، مجتمع آموزشی شهید مهدوی در تهران ـ دبستان راهنمایی معلم ـ دبستان شهید سلیمانی ـ هفتم تیر ـ کیهان ـ وذین پرور در تهران ـ دبستان امام رضا (ع) در داوود آباد ورامین ـ دانشگاه شهید باهنر کرمان ـ دانشگاه امام رضا (ع) در مشهد ـ مرکز آموزشی فنی و حرفه ای فارس ـ دانشکده دندان پزشکی شیراز ـ دانشکده بهداشت همدان ـ دانشگاه تربیت معلم سبزوار ـ کتابخانه ارشاد اسلامی همدان ـ دانشگاه بوعلی همدان ـ دانشگاه علوم پزشکی زنجان ـ و کلا نوسازی مدارس استان تهران و فارس ـ دانشگاه علوم و فنون ، بابل ـ و شعب مختلف دانشگاه آزاد در سراسر کشور . دانشگاه بقیه الله سپاه پاسداران ـ مکتب امیرالمومنین (ع) ـ مدرسه دخترانه اسلامی دانشگاه امام صادق (ع) ـ مرکز تحقیقات و مرمت آثار تاریخی و فرهنگی تهران ـ مرکز پیش دانشگاهی فضیلت و….

ساختمانها و برجهای مسکونی تجاری

در تهران : برجهای آتی ساز (اوین) ـ برج سفید ، پاسداران ـ برج پردیس ، میرداماد ـ برج گلناز ، انتهای آفریقا ـ برج سحر ، مقدس اردبیلی ـ مجتمع مسکونی سعدآباد، تجریش ـ مجتمع مسکونی لاله ، تقاطع مدرس و آفریقا ـ مجتمع بیژن ، میدان محسنی ـ مجتمع مسکونی مفید ، بلوار استاد معین ـ مجتمع مسکونی فراز ، سعادت آباد کوی فراز ـ مجتمع مسکونی کارکنان مخابرات ، پاسداران ـ مجتمع سپند ، آجودانیه ـ مجتمع مسکونی تعاونی صدا وسیما شهرک قدس ـ مجتمع مسکونی شهید شاه آبادی ، تهرانپارس ـ خوابگاه دانشگاه تهران ، امیرآباد شمالی ـ مجتمع تجاری روحی ، بازار بزرگ تهران ، برجهای A S P ـ تعاونی مسکونی جهاد رزمندگان ، تهران تعاونی مسکن جهاد سازندگی تهران ـ هتل ۵ ستاره آزادی در زاهدان ـ پروژه باقلازانو بنیاد شهرک مجلسی ، اصفهان ، شهرک منظریه ، اصفهان ـ شهرک بهارستان ـ مجتمع کارکنان گمرک بندرعباس ـ پروژه روح افزا بنیاد مسکن دماوند ـ بازار بین المللی پردیس ، جزیره کیش ـ هتل بین المللی شیراز . تعاونیهای مسکن تعاونی مسکن نیروی هوائی (تهران) ـ تعاونی مسکن نیروی دریائی (تهران) ـ پروژه هزار واحد مسکونی صنایع دفاع (خاورشهر ) ـ شهرک ناز (فردیس کرج ) ـ اتحادیه تعاونیهای مسکن ایران (اسکان ) تعاونی مسکن چیست سازی ری ـ تعاونی مسکن مخابرات ـ تعاونی مسکن مخابرات اهواز ـ بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ـ تعاونی مسکن نیروی مقاومت بسیج ـ جهاد خانه سازی کرمانشاه ـ هتل بیت الزینب (مشهد) ـ تعاونی مسکن جهاد کشاورزی اراک ـ تعاونی مسکن جهاد دانشگاهی مشهد ـ تعاونی مسکن کارگران پرنیا ـ تعاونی مسکن مالیات بر شرکتها ـ تعاونی مسکن عقیدتی سیاسی ارتش ـ تعاونی مسکن شرکت ملی نفتکش ایران ـ شرکت طرح و گسترش مسکن اجتماعی ـ تعاونی مسکن علوم پزشکی کرمانشاه ـ تعاونی مسکن کارکنان صدا و سیما ـ تعاونی مسکن اصحاب نیکلا دماوند ـ تعاونی مسکن مهندسی ۱۴ ـ تعاونی پرند ـ تعاونی پرند ـ طرح و گسترش مسکن اجتماعی ـ شرکت تعاونی تکسام اهواز = برج کوثر و دهها پروژه در کیانپارس و…..

تأسیسات صنعتی و اداری

ساختمان مرکزی جهاد سازندگی ، خیابان آزادی ـ شرکت خانه سازی سپاه پاسداران ، شهرک پردیس بومهن ـ مرکز خرید سپاه پاسداران تهران ـ مرکز خرید تیراژه ـ مجتمع تجاری میلاد قائم ـ مجتمع بازار فردوسی ـ مجتمع فروشگاه میلاد ـ مجتمع تجاری توحید ـ بانک مرکزی ، تهران ـ بانک ملت طالقانی ـ ساختمان سرپرستی بانک تجارت (آزادی ) ـ پاکسان ، جاده کرج ـ پروژه ابزار و یراق ، خیابان امام خمینی تهران ـ سرپرستی بانک ملی (جنوب) ـ تهران ـ پروژه اداری حفاظت و اطلاعات نیروی انتظامی ـ ماشین نان کرج ـ مؤسسه استاندارد کرج ـ بازارچه حرم عبدالعظیم شهر ری ـ نهاد سرپرست جمهوری ـ ساختمان جدید رادیو ایران ، جام جم ـ سرپرستی بانک ملی خرم آباد ـ سرپرستی بانک ملی یزد ـ سرپرستی بانک ملی زنجان ـ پالایشگاه بندرعباس‌ـ پالایشگاه قطران ، ذوب آهن اصفهان ـ مجتمع طیور ارومیه ـ مرکز صنایع الکترونیک شیراز ـ ساختمان پرورش گیاهان دارویی (وابسته به جهاد دانشگاه ) ـ سد کارون ۳ ایذه ـ سد کوثر ، بهبان‌ـ سردخانه بزرگ شیراز ـ هتل بزرگ شیراز ـ مجتمع تولیدی صنعتی یاسوج ـ تراکتور سازی تبریز ـ ماشین سازی تبریز و نیز طرح ساخت و تکمیل حرم مطهر حضرت امام خمینی (ره) ـ کمیته امداد امام خمینی (ره) ، کرج ـ پایانه های حمل و نقل کشوری (کرمانشاه ) .

وصدها پروژه کوچک و بزرگ دیگر در سراسر ایران با شناخت بیشتری و بهتر مزایای بتن سبک متخلخل در ساختمان مشتریان پر و پاقرص هبلکس می باشد و…..

شرکتهای انبوه سازی و کارخانجات

شرکت مسکن و عمران قدس رضوی ـ شرکت کاشی کسری ـ برج صبا ـ شرکت راه صنعت ـ شرکت ملی مسکن و صنایع ساختمان ـ مرکز خرید تیراژه (کیش و عسلویه ) ـ شرکت داروپخش‌ـ شرکت ایرتویا ـ شرکت توکا ـ شرکت ساختمانی تهران جنوب ـ شرکت ساحل ساری ـ شرکت پاسارگاد جنوب ـ گروه پزشکی عرفان غرب ـ شرکت آ.پی.اس ـ شرکت مهندسی ارغوان ـ شرکت مهندسی عمران و انرژی ـ پروژه های قوه قضاییه ـ شرکت کبیرریس تهران ـ صنایع غذایی بلکا شرق ـ شرکت نیک کالا ـ شرکت بتن آجر ـ شرکت نقشه پردازان آسیا ـ شرکت بازرگانی صنعتی تلاش ـ شرکت لاستیک البرز ـ شرکت سرامیک مهبان الیگودرز ـ شرکت محکم سازی ـ شرکت قوطی سازی بعثت ـ شرکت بیمه پارسیان ت شرکت ساختمانهای آموزشی ـ شرکت ساختمانی آیت الله سیستانی (قم) ـ شرکت سازه پردازان (سمنان) ـ مجتمع فرهنگی ، مذهبی مهدیه کرج ـ شرکت کشت و صنعت قارچ سحر ـ شرکت نسیم بروجرد ـ مسجد ابوذر ـ شرکت نمایشگاههای بین المللی کاسپین ـ شرکت سپار ـ شرکت بلند پایه (برج میلاد) ـ بسیج اساتید ـ شرکت میلاد گچ ـ بانک صادرات مرکزی ـ شرکت آباد اسکان (همدان) ـ شرکت پرتو مرصاد الفان ـ شرکت ساختمانی تأسیساتی بانی راه ـ مرکز فقه جهانی ائمه اطهار (قم) ـ سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری ـ شرکت قارچ بیتا ـ مجتمع مسکونی تجاری گیس یزد ـ دفتر فنی مهندسی دادگستری خراسان ـ شرکت فرصت (خرم آباد ) ـ شرکت مهندسی صبا نفت ـ زائر سرای مهین (مشهد) ـ مجتمع عظیم آناهیتا (کیش) ـ هتل ارم (کیش) ـ ساختمان سازمان منطقه ی آزاد (کیش)‌ـ مجتمع بزرگ گلف (کیش) ـ هتل تعطیلات (کیش) ـ بازار پردیس (۲) کیش ـ مرکز تجاری کیش ـ بخشی از مجتمع بزرگ مسکونی سارا (کیش) بخشی از مجتمع فرودگاهی (هلیکوپتر کیش) ـ ساختمان سوله و انبار درخت سبز (کیش) ـ قسمتی از مجموعه ورزشی مریم (کیش) ـ نمایندگی ایران خودرو شرکت مهندسی فن آوری ـ معادن و فلزات ـ مجتمع اقتصادی کمیته امداد امام خمینی (ره) شرکت سابیر (تونل قمرود ) ـ شرکت قارچ سحر و دهها پروژه در شهرک صدف کیش و…..

برگرفته شده از سایت : http://www.omid-es.blogfa.com

+ نوشته شده توسط محسن آخوندزاده در یکشنبه هجدهم دی ۱۳۹۰ و ساعت 14:33 |

 

 

مسائل اجرائي بتن سبكدانه سازه اي

 

 

زیر نظر استاد:مهندس سجادی

 

کاری از:بهمن بهمنی

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط بهمن بهمني در جمعه شانزدهم دی ۱۳۹۰ و ساعت 23:40 |

پیشگفتار

ازمسائل مهم درامرطراحي وساخت پروژه هاي عمراني وزن سازه به منظورپايداري بهتردربرابرنيروي زلزله است.ازآنجائيكه امروزه تمامي ساختمانها به صورت اسكلت فلزي ويا بتوني اجرامي شوند. پارتيشن ها وديوارهاي داخلي فقط نقش جدا كننده فضا را برعهده دارند وهرچه مصالح بكاررفته شده دراين اجزا سبك ترباشد تاثيرمستقيمي دركاهش وزن سازه دارد.ازاين روجايگزيني آجرهاي هبلكس بجاي آجرهاي معمولي بسيار تا ثيرگذارمي باشد.نكته قابل ذكردرمورد اين آجرها وزن مخصوص شان است.بطوريكه اگراين آجرهارا بر روي سطح آب قراردهيم به ته آب فرونرفته وبرروي سطح آب قرارمیگیرد.اين مطلب بيانگرآن است كه وزن مخصوص اين آجرها از وزن مخصوص آب كمتراست                                                                                                                                    

  خواص بتن سبک ( هبلکس )

وزن مخصوص : هر متر مکعب حدود ۶۰۰ کیلو گرم مقاومت فشاری : ۳۰ تا ۳۵ کیلوگرم کارکردن با بتن سبک (هبلکس) بسیار آسان است . مثلا براحتی می توان آنرا اره نمود یا میخ در آن کوبید و یا جای پریز یا کانال عبور سیم برق و لوله آب را در آن بوجود آورد . علاوه بر این بتن سبک در مقابل آتش بسیار مقاوم است و کلیه شرایط سلامت محیط زیست را دارا می باشد . با توجه به آئین نامه جدید محاسبه ایمنی ساختمانها در برابر زلزله ، بکارگیری مصالح سبک وزن راه حل مناسب و با صرفه در جهت افزایش ایمنی ساختمان می باشد و بلوکهای بتن سبک (هبلکس) تامین کننده این مزیت فنی است . یک متر مکعب بلوک هبلکس حدود ۶۰۰ کیلوگرم وزن دارد که برابر ۸۶۶ عدد آجر به وزن ۱۷۵۰ کیلوگرم می باشد .
بعبارت دیگر یک عدد بلوک ۲۰*۲۵*۵۰ هبلکس مطابق با ۲۶ عدد آجر است در حالیکه وزن آن برابر وزن ۱۰ عدد آجر بوده و یک کارگر براحتی می تواند آن را حمل نماید و سریعا نیز نصب می گردد . ضمنا ملات مصرفی برابر ۲۵% ملات مورد نیاز برای اجرای همان دیوار با آجر بوده و به درصد سیمان کمتری نیز در ملات نیاز دارد . بعنوان مثال : چنانچه برای اجرای یک دیوار با آجر به یکصد کیلوگرم سیمان نیاز باشد همان دیوار در صورت استفاده از بلوکهای هبکلس ۱۵ کیلوگرم سیمان مصرف می کند .
همچنین بارگیری و حمل بلوکهای هبکلس که در قالبهای ۱۵/۳ متر مکعبی بسته بندی می شوند با استفاده از جرثقیل فکی و تریلی کفی براحتی و اقتصادی تر انجام می گرد.................... .

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط محمود عباس زاده در پنجشنبه پانزدهم دی ۱۳۹۰ و ساعت 1:14 |

 

 

 

 

 عنوان مقاله:  بتن ریزی درهوای سرد


 

1-                        محل بتن ريزي:

       قبل از شروع‌عمليات بتن ريزي مشخصات محل مورد نظر بايد با نقشه‌ها ، مشخصات فني واستانداردها مطابقت کامل داشته باشد . مهمترين اقدامات جهت بررسي مطابقت يا عدم آن بشرح زيرمي‌باشد:

 

1-1    کنترل نحوه‌بستن آرماتورها

1-2    كنترل قطر وتعداد وفاصله آرماتور ها

1-3    لقمه گذاري زير و کنار آرماتور ها

1-4    تميزي سطح بتن مگر، قالبها ونيز ميلگردها

1-5    كنترل فواصل محور تا محور

1-6   كنترل ابعاد وفونداسيون وشناژ

1-7   كنترل قائم بودن انكر بولتها

1-8   كنترل فاصله انكر بولتها

1-9   كنترل تراز روي بتن

 

 

2-    انواع بتن از نظر روش ساخت:

 

2-1) بتن آماده

 

          بتن آماده ممکن است به يکي از چهار روش زير تهيه گردد.

 2-1-1 ) تمامي عمليات ساخت در بتن ساز مرکزي انجام وبتن ساخته شده باتراک ميکسروبا دور ثابت به محل کار حمل مي‌شود.

2-1-2)عمل اختلاط قسمتي در مخلوط کن ثابت وقسمتي در تراک ميکسر انجام ‌مي‌شود.

2-1-3) عمل اختلاط کلاً در تراک ميکسر انجام مي‌شود.

2-1-4) اختلاط حجمي مصالح بصورت خشک در ميکسر متحرک انجام ، آب بصورت پيوسته به جام مخلوط کن اضافه ميگردد.‌

 

 

           2-2)‌ بتن ساخته شده در محل

 

     در اين روش بتن براساس طرح اختلاط مورد نظر در محل انجام عمليات ساخته شده، اجرا مي گردد.

رعايت نکات زير براي وارد نمودن مصالح به داخل جام مخلوط کن مناسب مي‌باشد:

2-2-1) قبل از ورود مصالح حدوداً10 درصد آب مورد لزوم به جام وارد مي‌گردد ، بقيه آب به تدريج با مصالح سنگي وسيمان بصورت يکنواخت وارد جام مي‌شود ، بطوريکه 15 درصد آب پس از وارد شدن کليه مصالح به جام وارد مي‌گردد.

2-2-2) پس از وارد نمودن 10 درصدد مصالح سنگي به جام مخلوط کن سيمان همراه بقيه مصالح بصورت يکنواخت به جام وارد مي‌شود.

     در شرايط آب‌وهواي سرد ،آب گرم به بتن اضافه مي‌شود، براي جلوگيري از گيرش سريع بتن ، اضافه نمودن سيمان بايد با تاخير وپس از اضافه نمودن تمام مصالح سنگي صورت گيرد.

2-2-3) مواد افزودني بايد بصورت مايع همراه با آب وبطور يکنواخت به جام وارد شود وچنانچه اضافه نمودن دو يا چند ماده مضاف براي هر ساخت بتن مجاز باشد اين مواد بايد بصورت جداگانه اضافه شوند تا از اثرات سوء احتمالي آنها بر يکديگر جلوگيري به عمل آيد.

2-2-4) مدت اختلاط اززماني شروع مي‌شود که تمامي مصالح ( بجز قسمت آخر آب ) وارد جام مخلوط کن شوند . اضافه شدن قسمت آخر آب نبايد پس از سپري شدن نصف مدت اختلاط باشد.

حداقل زمان اختلاط قبل از اضافه نمودن قسمت آخر آب بشرح جدول زير مي‌باشد.

                                                                      جدول 1

ظرفيت مخلوط کن (مترمکعب)

زمان اختلاط (دقيقه)

1.5 کمتر

1.5

2

2

3

2.5

4

2.75

4.5

3

مدت تخليه بتن ازدستگاه جزء مدت اختلاط محسوب نمي‌گردد.

 

 

 

        3- حمل بتن:

      حمل بايد چنان صورت گيرد که در فاصله زماني حمل ،نسبت آب به سيمان ،اسلامپ ،ميزان هوا ونهايتاً يکنواختي بتن دچار تغييرات قابل ملاحظه اي نگردد.

در انتخاب روش حمل بايد به جدا شدن مواد ازيکديگر ،آب انداختن ويا داخل شدن موادخارجي به بتن توجه خاص گردد.

 

4-        مصالح ،وسايل وتجهيزات:

      قبل از شروع عمليات با توجه به نوع عمليات (بتن آماده يا ساخته شده در محل ) وسايل وتجهيزات مورد لزوم بايد در محل آماده باشد.

مهمترين تجهيزات مورد نياز بشرح ذيل مي‌باشند:

4-1) درصورتي که بتن درمحل‌ساخته شود وجود مصالح باکيفيت مناسب و به اندازه کافي جهت عمليات آن‌روزبه علاوه 20 درصد الزامي است. لازم به ذکر است که مصالح موجود درکارگاه بايد مطابق مشخصات ذکر شده در طرح اختلاط باشد.

4-2) بتونير :

    تعداد آن‌باتوجه‌به نوع ، حجم کارونيز ميزان توان مالي مجري عمليات تعيين مي‌گردد ولي بهرحال هر تعداد از اين دستگاه که درکارگاه باشد بايد قبل از عمليات تست وسالم بودن آنها تاييد شود.

در بتنهايي كه لازم است يكپارچه اجرا گردند وجود حداقل دو دستگاه بتونير در كارگاه الزامي مي‌باشد.

4-3 ) ويبراتور:

     تعداد باتوجه به حجم کار وتعداد جبهه هاي کاري تعيين مي‌گردد ولي وجود حداقل يک دستگاه به عنوان جانشين لازم است . تست تمامي دستگاههاي اصلي وجانشين قبل از شروع عمليات واطمينان از سالم بودن آنها الزامي است.

 

4-4) تجهيزات مخصوص بتن ريزي در هواي سرد:

 

      باتوجه به شرايط جوي در صورتي که بتن ريزي در هواي سرد انجام گيرد وجود ضد يخ، وسايل گرمايشي براي گرم کردن آب ودرصورت لزوم مصالح ، وسايل پوششي بتن نظير نايلون ، گوني، پشم شيشه و ... به اندازه کافي الزامي است.

 

 

 

5-    نيروي انساني:

 

      بااعمال مديريت مناسب مي‌توان باتوجه‌به نوع عمليات بتن ريزي ، نيروي انساني موجود را براساس تجربه ، تخصص ،توانايي هاي فردي وحتي خصوصيات اخلاقي ، طوري تقسيم نمود که بتوان دربخش‌هاي مختلف کار بهره‌وري مناسب را حاصل نمود . درصورتي که عمليات بتن ريزي درچند جبهه کاري انجام گيرد وگروههاي مختلف عمليات را انجام دهند ، تقسيم افراد باتجربه تر بطور يکسان در گروههاي مختلف و نيز تعيين يک سرپرست براي هر‌گروه مي‌تواند در پيشبرد مناسب روند کار مفيد باشد.

تعداد نيروهاي انساني ونيز نوع تخصص آنها با توجه به نوع عمليات بتن ريزي تعيين مي ‌گردد.

نمونه ذيل براي يک عمليات ساخت بتن در محل با دستگاه بتونير 500 ليتري پيشنهاد مي‌گردد:

 

                                                                         جدول 2

 

 

رديف

عنوان

تعداد (نفر)

1

اپراتور بتونير

1

2

کارگر براي شن وماسه

2

3

کارگر براي سيمان و آب

1

4

کارگر حمل کننده بتن

4

5

کارگر پخش کننده بتن در محلهاي ريخته شده

1

6

کارگر ويبره‌زن وماله کش

1

7

کارگر براي پوشاندن محلهاي بتن ريزي شده

1

8

سر کارگر براي بخش اختلاط بتن و نظارت برکيفيت بتن ساخته شده

1

9

سر کارگر براي بخش بتن ريزي ونظارت بر کيفيت بتن‌ ريزي ونيز پوشش بتن

1

            * بند 7 جدول فوق در صورتي لازم است که باتوجه به شرايط جوي پوشش بتن اجتناب ناپذير باشد.   

 

 

 

6-    عمليات بتن ريزي:

 

6-1) شرايط‌جوي:

 

                         باتوجه به اینکه دستورالعمل حاضربرای مناطق سردتهیه شده است شرایط این مناطق تشریح می گردد

درکارهاي بتني  هواي سرد به شرايطي اطلاق مي‌شود که بيش از سه روز متوالي متوسط درجه حرارت روزانه از 5+ درجه سانتي‌گراد کمتر باشد،چنانچه بيش از نيمي از روز دماي محيط بالاي 10+سانتي‌گرادباشد تلقي نمي‌شود.

 

6-1-1) توصيه مي‌شود که هنگام بتن ريزي دماي هيچ قسمت از بتن تازه از 10+ درجه سانتي‌گرادکمتر نباشد . ولي     بهرحال اين دما نبايد از 5+ درجه سانتي‌گراد به عنوان حداقل مجاز کمتر شود.

6-1-2) در هواي سرد بايد با گرم کردن مواد متشکله بتن دماي مخلوط را به حد قابل قبول رسانيد.

6-1-3) براي تهيه بتن در درجه حرارت زير صفر درجه ابتدا بايد قطعات يخ ومصالح يخ زده را از سطح مصالح سنگي جدا ومصالح سنگي را تا بالاي 15 درجه ودرصورت‌لزوم آب را تا 60 درجه سانتي‌گراد گرم نمود . در‌صورتي که مصالح سنگي خشک باشد مي‌توان ماسه را تا 40 درجه سانتيگراد گرم کرد . دراين حالت نيز آب نبايد از 60 درجه گرمتر شود.

6-1-4) هنگامي که گرم کردن مصالح سنگي مشکل بوده ويا ممکن نباشد مي‌توان ضمن استفاده از آب گرم دماي مخلوط بتن را بالا برد.

6-1-5) دماي آب مصرفي بايد يکنواخت وثابت باشد تا تغييري در اسلامپ ساخت‌هاي مختلف بتن حادث نشود.

 

6-2 ) طرح اختلاط:

      اجراي طرح اختلاط تاييد شده توسط دستگاه نظارت امري اجتناب ناپذير است در اين خصوص بايد طرح مذکور باتوجه به نوع عمليات ، تجهيزات وادوات عمليات ،توان فني وتجربه مجري عمليات وساير عوامل به نحوي به کارگران ابلاغ گردد که ضمن رعايت آن از نظر اجرايي کمترين صعوبت را دارا باشد ومانع پيشرفت سريع کار نباشد. بديهي است يکي از مهمترين بخشهاي اين مبحث  اندازه‌گيري مصالح متشکله بتن مي‌باشد که به شرح ذيل بيان مي‌گردد:

 

1-     سيمان: اندازه‌گيري و توزين سيمان بايد بطور جداگانه و دقيق باشد. توزين وانتقال سيمان به دستگاه بتن‌ساز بايد نحوي باشد که باعث اتلاف سيمان نگردد.

 

2-     مصالح سنگي: توزين واندازه‌گيري مصالح سنگي بايد به روش وزني صورت گيرد . استفاده از اندازه‌گيري وتوزين به روش حجمي  مجاز نمي‌باشد.

 

3-     کنترل رطوبت مصالح سنگي ،خصوصاً ماسه قبل از ورود به دستگاه بتن‌ساز با‌توجه به ميزان اسلامپ ونسبت آب به سيمان مورد نياز از اهميت ويژه‌اي برخودار است . اين رطوبت بايد قبلاً اندازه‌گيري شده‌ونتايج آن در محاسبه ميزان آب منظور شود.

نظارت دقيق بر اجراي دقيق طرح اختلاط خصوصاً در مواردي که بتن‌در محل ساخته‌مي‌شود واز بتونير معمولي استفاده مي‌گردد وريختن مصالح به داخل جام توسط کارگران انجام مي‌گردد امري اجتناب ناپذير است زيرا به دليل عوامل مختلف در زماني که عمليات طولاني مي‌گردد احتمال اشتباه از طرف کارگران در اين خصوص وجود دارد.

6-3 ) کيفيت بتن ساخته شده:

       نظارت بر کيفيت بتن ساخته شده قبل از ريختن درون قالبها از نظر اسلامپ ، يکنواختي ، چسبندگي مصالح آن وژله‌اي بودن بتن ،درشتي يا ريزي مصالح آن مي‌تواند نشان‌دهنده رعايت يا عدم رعايت ميزان آب ،اختلاط مناسب وميزان مصالح سنگي وسيمان در هنگام تهيه بتن باشد. 

 

6-4- ريختن بتن درون قالب ، تراکم وتحکيم بتن:

      هنگام ريختن بتن بايد چنان عمل شود که جداشدگي موادمتشکله رخ ندهد زيرا باعث کرموشدن بتن وبالا رفتن نفوذ‌پذيري آن مي‌گردد. پس از ريختن بتن متراکم نمودن بتن الزامي است بصورتي که هواي محبوس داخل بتن تماماً خارج شده وبتن يکپارچه دور ميلگردها، قطعات مدفون ونهايتاً کليه زواياي قالب را پر نمايد ، بسته به نوع بتن ، جنس قالب وتراکم آرماتورها براي متراکم کردن وسايل وتجهيزات مختلفي بکار مي‌رود.

در اينجا استفاده از ويبراتور ارتعاش دروني تشريح مي‌گردد:

 

6-4-1) ويبراتور ارتعاش دروني:

       بصورت بيلچه‌اي يا ميله‌اي براي متراکم کردن بتن مورد استفاده قرار مي‌گيرد، بطوري که بر‌اثر ارتعاش حاصل اصطکاک بين دانه‌هاي درشت کم‌شده وبتن تحت اثر وزن به سهولت در قالب جا‌گرفته ، حبابهاي هوا از آن خارج مي‌شوند.

      قطر قسمت مرتعش‌کننده از 20 ميليمتر به بالاست . ميزان ارتعاش با قطر وبيراتور کاهش و دامنه عمل با قطر ويبراتور افزايش مي‌يابد .

 

شعاع عمل موثر با توجه به قطر ويبراتور حدوداً ازاعداد زير‌تبعيت مي‌کند:

-                  براي قطر قسمت مرتعش‌کننده بين 20 تا 40 ميليمتر، دامنه موثر 7.5 تا 15 سانتيمتر

-      براي قطر قسمت مرتعش‌کننده بين 50 تا 90 ميليمتر، دامنه موثر 18تا 36 سانتيمتر.

 

    ويبراتور ها بايد توسط کارگران مجرب مورد استفاده قرار گيرند وحتي‌الامکان مرتعش کننده بصورت قائم ودر اثر وزن‌طبيعي خود در بتن فرو رود ، از اعمال فشار به ويبراتور بايد جداً خوداري شود. داخل وخارج کردن ويبراتور در بتن به آرامي وحدوداً با سرعت 8 سانتي‌متر‌در ثانيه ‌صورت‌گيرد. فاصله نقاطي که ويبراتور در بتن فرو مي‌رود بايد حدوداً 1.5 برابر دامنه عمل ويبراتور باشد به نحوي که مناطق مرتعش شده حدوداً چند سانتيمتر يکديگر را بپوشانند.

ويبراتور بايد حدوداً 5 تا 15 ثانيه آرام نگهداشته شود وسپس به آرامي از بتن خارج گردد. لرزاندن بيش از اندازه بتن‌، خصوصاً براي بتن هاي  با ‌اسلامپ زيادكه باعث تفکيک دانه ها مي‌شود ، مجاز نمي‌باشد.

      بسته به نوع بتن‌،زمان لازم براي قراردادن ويبراتور در بتن را حدوداً مي‌توان مطابق جدول زير اختيارنمود:

 

نوع بتن

اسلامپ(ميليمتر)

مدت لرزاندن(ثانيه)

فوق‌العاده خشک

-

18-32

خيلي سفت

-

10-18

سفت

0-30

5-10

سفت خميري

30-80

3- 5

خميري

80-130

0-3

روان

130-180

-

 

مشخصه هاي اصلي بتن متراکم شده عبارتنداز:

-       فرورفتن دانه هاي درشت در داخل بتن وجاافتادن آنها.

-       مسطح شدن سطح تمام شده بتن.

-       متوقف شدن خروج حبابهاي بزرگ هوا از سطح بتن.

-       ظاهر شدن غشايي نازک (فيلم) از خمير شفاف سيمان در سطح کا.

 

 

 

يکنواخت شدن صداي ويبراتور بدين معني که در ابتداي عمل تراکم ، ،فرکانس ويبراتور کاهش يافته وپس از مدتي ( زمان اتمام ارتعاش) فرکانس مجدداً بالا مي رود. در پايان هنگامي که بتن‌عاري از هوا گردد صداي ويبراتور يکنواخت وثابت مي‌شود.

 

6-5 ) پرداخت سطح بتن:

       معمولاً براي پرداخت سطح بتن حداقل 2 ساعت زمان بعد از ريختن آن لازم است، لذا تا زماني که آب سطح بتن کاملاً محونشده است بايد از ماله کشي سطح بتن پرهيز شود.

 

 

 

 

6-6) نمونه برداري:

        در هنگام اجراي عمليات بتن‌ريزي نمونه برداري از بتن توسط نماينده آزمايشگاه معتبر مورد قبول دستگاه نظارت ودر حضور نماينده دستگاه مذکور الزامي است. در خصوص دفعات نمونه گيري وتعداد آن با هماهنگي دستگاه نظارت ونيز آزمايشگاه اقدام مي‌شود ولي به ازاي هر 30 مترمكعب بتن حداقل يك نمونه 6تايي مورد نياز مي‌باشد.

 پس از انجام عمليات نمونه برداري ، نمونه ها حداقل 24 ساعت در محل نگهداري مي‌شوند وسپس به آزمايشگاه حمل مي‌گردند در طي 24 ساعت اوليه مراقبت ونگهداري مناسب از نمونه ها شامل عدم جابجايي ،ضربه زدن، پوشش مناسب (درهواي گرم گوني خيس ودر هواي سرد با پشم شيشه) اهميت ويژه‌اي دارد.

 

6-7)نگهداري بتن:

       نگهداري بتن ریخته شده درمناطق سردسیری اجتناب ناپذير مي‌باشد. در اين حالت درصورتی که بتن ریزی در هواي سرد انجام گيرد پوشش بتن بعد از پايان هر بخش از کار انجام  مي شود ولي در صورتي که بتن ريزي در هواي سرد انجام نگيرد مي توان در پايان عمليات آن روزپوشش را انجام داددر هر حال با توجه به دماي هوا در سردترين ساعات شبهاي گذشته و نيزپيش بيني شبهاي آتي مي‌توان با هماهنگي دستگاه نظارت از وسايلي مانند،نايلون،گوني،پشم شيشه و... طوري استفاده نمود که تمام سطوح بتن در برابر سرمامحافظت گردد. استفاده از خاک به عنوان عايق برروي وسايل فوق مي تواند مفيد واقع گردد درهر حال اهميت

نگهداري از بتن ،خصوصاً، در شرايط جوي فوق از اهميت اجراي مناسب آن کمتر نمي باشد.    

 

+ نوشته شده توسط محسن بوالحق در دوشنبه دوازدهم دی ۱۳۹۰ و ساعت 17:56 |

v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA MicrosoftInternetExplorer4 /* /*]]>*/ /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} موضوع : بتن پرلیتی         استاد محترم : جناب آقای سجادی عطار       دانشجو: احسان ترک چین شماره دانشجویی 8827410     زمستان 1390 پوشش دیوارها) و پشت بامها، دیوارهای غیر حمال، کف اتاقها جهت کاهش بار مرده، افزایش عایق کاری ساختمان و کاهش مصرف هزینه های انرژی، آجر نسوز، ورقهای نسوز، عایق پرلیتی جهت جایگزینی به جای یونولیت و پلی اورتان، آجرهای پرلیتی، پلاستر پرلیت مصارف کشاورزی و باغبانی : تثبیت کننده خاک در باغبانی، عامل آسان ساز کشت و تکثیر گیاهان، عامل مناسب رشد گیاهان گلدانی و پرورش گیاهان، بذر کاری، قابلیت در ایجاد سیستم آبدهی خاک، جلوگیری از هدر رفتن آب، مخلوط خاک و پرلیت جهت مرغوب نمودن خاکهای زراعی. پرلیت ماده ای است که در هزار درجه سانتیگراد افزایش حجم پیدا میکند در زیر به چند نمونه از خاصیت های استفاده از پرلیت در مرغداری ها و مقایسه آن با روش معمول (خاک اره) پرداخته می شود استفاده از خاک اره بدلیل کپک و قارچ زدن از نظربهداشتی و سلامت طیور بسیار خطرناک می باشد این در حالیست که پرلیت بدلیل خنثی بودن امکان رشد هیچگونه باکتری و قارچی را نداشته و کاملاً از لحاظ سلامتی و عدم انتقال قارچها به بدن مرغها کاملاً به صرفه می باشد پرلیت به دلیل خاصیت عایق خود امکان تنظیم و نگهداری دمای محیط را داراست وجود کلسیم و پتاسیم در پرلیت (خاصیت غذایی بسیار بالا) به مقدار زیاد و اینکه این مواد به راحتی جذب بدن شده و حتی در افزایش وزن طیور نیز تأثیر بسیار زیادی دارند مفید بودن دانه بندی های پرلیت در صورت خورده شدن برای چینه دان مرغها ارزش کشاورزی فوق العاده بالای کود پرلیتی پس از دوره مصرف شده در مرغداری ها برای فروش به مراکز کشت گلخانه ای و هیدروپونیک وزن کمتر (تقریباً نصف) نسبت به خاک اره وزن مخصوص این نوع پرلیت مخصوص فرآوری شده 100 کبلوگرم بر مترمکعب می باشد و در هر متر مربع یک الی یک و نیم کیلو و هر سالن 1000 متری یک الی یک و نیم تن مصرف می شود. پرلیت بعنوان نوعی کانی سیلیسی امروزه نقش بسیار عمده ای در صنعت ساختمان (بتن های پیش ساخته و بلوک های بتونی سبک) و انواع فیلتراسیون ( فیلتراسیون روغن های پتروشیمی تا قند و شکر و روغن نباتی و آبمیوه ها) و صنایع مرغداری و مکمل ها و خوراک دام و طیور و بسیاری دیگر از صنایع در سطح جهان پیدا کرده به طوری که امروزه بلوک های بتن پرلیت که از پرلیتهای 0.5 تا 6 میلیمتر در تولید آنها استفاده میشود مقاومت2برابر بلوک های بتن معمول را دارند در حالی که وزن آنها نسبت به بلوک های بتونی معمولی4برابر سبک تر است که در برابر زلزله نیز بسیار مقاومتر است و از نظر صدا و حرارت و برودت نیز عایق بسیار خوبی است و همچنین در انواع فیلتراسیون ها چه صنعتی و چه غذائی (تصفیه انواع روغنهای صنعتی و خوراکی و تصفیه و فاینینگ انواع آبمیوه و کنسانتره و گلوکز)پرلیت ویژه با سایز کمتر از 90 تا 500 میکرون می باشد...... 1- بتن های سبک 2- پرلیت و مشخصات آن 3- تكنيك و روش تولید پرلیت منبسط شده 4- محصولات تولید شده از پرلیت 5- مصنوعات پرلیتی و مصارف آن در صنعت 6- تاریخچه پرلیت 7- خواص منحصر به فرد پرلیت و نتایج استفاده از آن در کشاورزی و باغبانی 8- پرلیت و کاربرد آن در اهداف صنعت کشاورزی 9- گزارش از مرکز تحقیقات کشاورزی کردستان 10- کتاب تکنولوژی پیشرفته ی بتن 1- بتن های سبک مقدمه وزن مخصوص فضايي بتن سبك بستگي به روش ساخت، مقدار و انواع اجزاي متشكله آن دارد.تمام بتن‌هاي سبك، وزن مخصوص كم خود را مديون وجود هوا در ساختمان داخليشان هستند. بتن سبك، با وزن مخصوص 300 تا 1000 كيلوگرم در متر مكعب را براي سيستمهای عايقبندی و همچنين به عنوان پركننده و همچنين براي تحمل بارها مي‌توان مورد استفاده قرار داد. بتن سبك به روشهاي مختلف ساخته مي‌شود: 1-با حذف ريزدانه از دانه‌بندي بتني، بتني بدست مي‌آيد كه در اصطلاح«بتن بدون ريزدانه» ناميده مي‌شود. 2-با جانشین كردن دانه‌هاي سنگي بتن معمولي با مصالح سنگي همانند سنگ پا، رس منبسط شده و يا پرليت و غيره بدست مي‌آيد كه در اصطلاح به نام «بتن سبك» ناميده مي‌شود. 3-با ايجاد حباب هوا درون دوغاب سيمان،كه هنگام گرفتن آن، ماده اسفنج مانندي که در اصطلاح به نام «بتن گازي» ناميده مي‌شود. مقاومت بتن سبك به وزن مخصوص آن بستگي دارد، به طوري كه هر چه وزن مخصوص زيادتر شود، مقاومت آن افزايش مي‌يابد. البته نحوه به عمل آوردن قطعات بتن ساخته شده، روش ساخت دانه‌بندي و مقادير اجزاي متشكله آن در اين امر مؤثرند. بتن سبك يا بتن پوك چون وزن فضاييش كم است به عنوان پركننده و چون فضاي خاليش زياد است به عنوان عايق به ويژه به عنوان عايق گرما مصرف مي‌شود. در جدول(1) مقايسه‌اي از انواع بتن سبك با آجر و بتن معمولي ديده مي‌شود. مقدار مصرف سيمان و ماسه مصرفي به نسبت وزني 1 به 3 است. جدول(1) مقايسه انواع بتن سبك با آجر و بتن معمولي نوع مصالح ساختماني وزن مخصوص kg/m3 مقدار مصرف سيمان kg/m3 مقاومت گسيختگي فشاري kg/m3 بتن معمولي 2200-2700 550 250-800 آجر 1600 - 100 بتن سبك از نوع عايق حرارتي 400-700 90-150 5-10 بتن سبك ساختماني 700-1400 150-240 10-20 بتن سبك مقاوم 1200-1500 270-330 100-200 2-7-پرليت و مشخصات آن : پرليت سنگ آتشفشان شيشه‌اي با تركيب ريوليتي است كه نزديك به 75 درصد آن اکسيد سيلسيم است كه در حدود 3 تا 5 درصد آب به صورت حبس شده در خود دارد,و در اثر حرارت بين 900 تا 1100 درجه سانتيگراد آب حبس شده در آن به صورت بخار در مي‌آيد و خروج اين آب حبس شده از داخل ذرات نرم شده سنگ پرليت سبب مي‌شود كه حجم آن از 4 تا 20 برابر افزايش يابد. پرليت خام داراي وزن مخصوص 2.2 است و پس از انبساط،حجم آن 10 تا 20 برابر افزايش مي‌يابد و در هر متر مكعب تقريباً وزني معادل 60 تا 110 كيلوگرم خواهد داشت. پرليت به دليل دارا بودن ضريب حرارتي پايين و خاصيت جذب صدای زیاد، در ساختمان و صنايع ديگر مصرف فراوان دارد. ذرات پرلیت با سيمان پرتلند و آب تركيب مي‌شود و بتن سبكي توليد مي‌نمايد كه مي‌توان آنرا براي ديوارهاي پركننده و سقف سبك و پوشش اصلي سقف و توليدات پيش ساخته و نمونه‌هاي مختلف عايق دايم استفاده نمود.علاوه بر موارد ذكر شده بيش از 1500 نوع مصرف در صنعت مي‌توان براي پرليت نام برد, از جمله استفاده به عنوان فيلتر افزاينده در كارخانه‌هاي نوشابه‌سازي و آب ميوه و روغن نباتي و داروسازي و همچنين در حفر چاههاي نفت و موارد ديگر نام برد. هدف از اين مطالعه بررسي تأثير پرليت در ميزان كاهش وزن بتن و همچنين افزايش مقاومت آن مي‌باشد. بررسيهاي علمي و عملي جدي براي اكتشاف ذخاير پرليت ايران در سال 1375 در منطقه آذربايجان شرقي، بويژه مناطق خلخال و ميانه كه داراي پتانسيل لازم از لحاظ سنگهاي پرليت‌دار بودند آغاز گرديد. اين بررسيها منجر به كشف ذخاير عظيمي از پرليت در مناطق شرق جاده ميانه – تبريز، ناحيه سفيد خانه در 46 كيلومتري شمال شرقي ميانه و ديگر نقاط در همان حدود شد. از ميان ذخاير كشف شده منطقه سفيدخانه به دليل كيفيت و ذخيره مناسب و موقعيت استخراجي به منظور بررسيهاي تفصيلي انتخاب گرديد. معدن پرليت سفيد خانه ذخيره‌اي در حدود 5.0 ميليون تن سنگ معدن دارد و كيفيت اين ماده معدني از نوع سنگ پرليت و داراي استانداردهاي بين المللي است و مي‌توان با اعمال تكنولوژي لازم براي پختن، آن را براي مصارف گوناگون تهيه نمود و به بازار عرضه كرد. آزمايش نمونه‌ها نشان داده است كه ساختار کريستالي آن از تعداد زيادي قطعات بزرگ شيشه‌اي آتشفشاني خاكستري كمرنگ با اندازه‌هايي كمتر از يك سانتيمتر هستند و به آساني خرد مي‌شوند. پولكهايي از جنس ميكا تا حداكثر2ميليمتر در اين نمونه‌ها ديده مي‌شود, همچنين مواد رنگي سبكي كه نشان دهنده خصوصيات اوليه شيشه است درآن وجود دارد خواص شيميايي آن از حدود ريوليت تا آندريت متغير است و دارای بيش از70 درصد sio2 است. ضريب شكنندگي قطعات خرد شده 5/1 است,که اين امر بخاطر خواص شيشه‌اي ريوليت با محتويات 72 درصد مواد سيليكاتي است. 1-2تكنيك و روش توليد پرليت منبسط شده : ماده خام اوليه پرليت از معدن آن واقع در آذربايجان استخراج مي‌شود و پس از شكسته، خرد، خشك و دانه‌بندي شدن آن براي توليد پرليت منبسط شده به محلهاي كوره انبساط حمل مي‌كنند.نخست در كوره اوليه گرم مي‌كنند تا براي انبساط آماده شود. در اين گروه مواد اوليه با حرارتي حدود 350 درجه سانتيگراد گرم مي‌شوند، سپس پرليت گرم شده را براي انبساط در يك كوره قائم كه با گازوئيل و يا گاز گرم مي‌شود قرار مي‌دهند، تا 1100 درجه سانتيگراد حرارت ببيند.پس از انبساط، پرليت سبك شده را با جريان هوا حمل مي‌كنند و پس از آنكه مواد خيلي ريز را از هم جدا كردند,پرليت سرد شده را براي بسته‌بندي در سيلوي مخصوص انبار مي‌كنند.بازدهي يك كوره با ظرفيت حدود يك تن در ساعت حدود 5 تا 8 متر مكعب پرليت منبسط شده خواهد بود. لذا ظرفيت در كوره انبساط ياد شده در حدود 16 متر مكعب در ساعت است. 3-7-محصولات توليد شده از پرليت : محصولاتي را كه مي‌توان از پرليت منبسط شده براي صنايع ساختمان توليد نمود بشرح زير است 1-بتن آماده(مخلوط سيمان پرتلند و پرليت منبسط شده) براي انواع احتياجات ساختماني، براي استفاده در ملاتها، تهيه بتن‌هاي پرليتي، براي روكاري ساختمانها، حمامها و استخرهاي سرپوشيده و غيره. 2-اندود آماده كه از مخلوط پرليت و گچ حاصل مي‌شود و براي جايگزيني كاهگل در ساختمانها كه استفاده از آن در ساختمانها به كمك پمپ و يا ماليدن بر روي ديوار اعمال مي‌شود و سرعت كار و صرفه جويي در تعداد كارگر در اين روش، قابل قياس با روشهاي سنتي نيست، اين ماده از نظر عايق بندي صدا و حرارت نيز بر مصالح سنتي ترجيح داده مي‌شود. 3-تهيه پرليت مخلوط با مواد قيري براي پوشش سقفها . 4-تهيه محصولات پرليتي براي عايق بندي لوله‌هاي آب گرم وسرد. 5-تهيه پرليت منبسط شده براي كف اتاقها . 4-7 مصنوعات پرليتي و مصارف آن در صنعت : پرليت پخته شده را مي‌توان به صورت مستقيم و يا در واحدهاي صنعتي توليد مصنوعات پرليتي استفاده نمود.مصارف عمده پرليت عبارتند از: الف: تهيه ملات سيمان پرليت:پرليت منبسط شده را مي‌توان با نسبتهاي مختلف با سيمان مخلوط كرد و ملاتهاي مختلفي تهيه نمود. ملات تهيه شده از سيمان و پرليت داراي امتيازهايي نسبت به ملاتها معمولي است که شامل: 1- وزن آن كمتر از يک دوم ملات معمولي سيمان است. 2- مقاومت آن در مقابل آتش 4 برابر ملات معمولي سيمان است. 3- ضريب هدايت حرارتي آن 8 برابر كمتر از ملات معمولي سيمان است(8 برابر عايقتر). 4- ضريب هدايت صوتي آن كمتر از ملات معمولي سيمان است. - تاريخچه پرليت - مقدمه - خواص منحصر به فرد پرليت و نتايج استفاده از آن در كشاورزي وباغباني - پرليت و كاربرد آن در اهداف صنعت كشاورزي - گزارش از مركز تحقيقات كشاورزي كردستان * بهترین نوع بتن سبک بتن P3 * * این نوع از بتن سبک که در تولید آن از موارد مختلفی از افزودنیها از جمله پرلیت ممتاز فرآوری شده شرکت تیام تجارت استفاده شده است جزو بهترین و مقاومترین بتنــهای سبک می باشد. *وزن این بتن حدود 800 کیلوگرم بر متر مکعب (شناور روی آب) بوده و بعلاوه از مقـاومت فـشاری عالی (38 الی 42 کیلوگرم بر متر مکعب) و مابقی فاکتورهای استاندارد بتنهای سبک برخوردار است. خواص ویژه : وزن های خیلی پائین در قطعات غیر باربر خشک شدن سریع و زمان کیورینگ پائین مقاومت فشاری مناسب عایق حریق، عایق صدا و واترپروف سهولت بالا در ساخت و حمل و نقل و اجراء قابلیت برش و میخ پذیر قابلیت پذیرش انواع پلاستر شکل پذیری مطلوب صرفه اقتصادی بالا موارد استفاده: پس از آماده شدن ملات دانه سبک، می توان آنرا در موارد زیر استفاده نمود: شیب بندی و کف سازی (حتی سطوح شیب دار) تولید انواع پانل در سایزهای مختلف مسلح و غیر مسلح تولید انواع بلوکهای سقفی و دیواری، تیغه غیر باربر به صورت توپر یا سوراخ دار با دستگاه بلوک زن اجرای پوشش بتن دانه سبک روی سطوح، انواع رابیتز بندی و روفیکس حتی روی احجام کروی شکل و سطوح شیب دار *همچنین با توجه به ترکیب پیچیده این بتن (تکنـــولوژی تولیـد خاصه در اختیار این شرکت میباشد) و نوع مواد بکار رفته در آن، قیمت این بتن نیز بسیار مناسب در نظر گرفته شده است. * شرکت توانائی تولید این محصول را به هر مقدار و جهت فرستادن به کلیه شهرها و شهرستانهای میهن عزیزمان داراست. *علاوه بر این امکان تولید و عرضه عمده این محصول به صورت انواع بــلـــوکـــها به هر سایز و شکل و یا به صورت مواد میکس شده آماده تولید نیز وجود دارد لذا از کلیه فعالان در زمینه ساختمان سازی و انبوه سازان محترم جهت همکاری و بازاریابی (( فعال )) نیز دعوت به همکاری می شود. با تشکر مدیریت شرکت تیام تجارت مهندس میرکی پرلیت» نوعی سنگ آتشفشانی با ترکیب اسیدی تا حد واسط است که در محیط آب و یا مرطوب تشکیل می‌شود. وزن مخصوص فضایی بتون سبک به روش ساخت و مقدار و انواع اجزای تشکیل دهنده آن بستگی دارد. تمام بتونهای سبک وزن مخصوص کم خود را به وجود هوا در ساختمان داخلیشان مدیون اند. بتون سبک (با وزن مخصوص ۳۰۰ تا ۱۰۰۰ کیلوگرم در متر مکعب) را برای سامانه های عایق بندی و همچنین به عنوان پرکننده و برای تحمل بارها می‌توان استفاده کرد. «پرلیت» نوعی سنگ آتشفشانی با ترکیب اسیدی تا حد واسط است که در محیط آب و یا مرطوب تشکیل می‌شود. پرلیت دارای بافت شیشه‌ای است و - به سبب همراه داشتن آب - اشکال کروی در آن ایجاد شده است. میزان آب همراه با پرلیت در حدود ۲ تا ۵ درصد است. آشنایی: بعضی از دانشمندان معتقدند که پرلیت از هیدراسیون اسبیدین ایجاد شده و آب موجود در آن به صورت ملکولی و هیدروکسیل است. نسبت مقدار این دو نوع آب در پرلیت به میزان فراوانی اکسید کلسیم و منیزیم بستگی دارد. پرلیتها ناپایدارند و با گذشت زمان شروع به تبلور می‌کنند و سپس خاصیت اصلی خود را از دست می‌دهند. بیشتر پرلیتهای مرغوب به دوران سوم و چهارم زمین شناسی تعلق دارند. طرز تهیه پرلیت منبسط شده: سنگ پرلیت را نخست خرد و سپس دانه بندی می‌کنند. پرلیت دانه بندی شده ابتدا به بخش پیش گرم و از آنجا به داخل کوره هدایت می‌گردد. دمای داخل کوره میان ۷۰۰ تا ۱۱۰۰ درجه سانتیگراد و بر پایه ترکیب شیمیایی و میزان آب موجود در پرلیت تنظیم می‌شود. پرلیت در داخل کوره منبسط و به کمک جریان هوا به بالا رسانده می‌شود و مواد زاید به طرف پایین کوره سقوط می‌کنند. کاربرد: مصارف مهم پرلیت منبسط شده عبارت است از تهیه بتون سبک وزن، پرکنندگی، عایق حرارتی و صوتی، کشاورزی، و به عنوان صافی و ساینده. پرلیت را می‌توان به نسبتهای مختلف با سیمان مخلوط کرد و از آن قطعه‌های سبک وزن تهیه کرد. ملات پرلیت از ملات سیمان سبکتر و هدایت گرمایی آن کم و جذب صدای آن بیشتر است. در رنگسازی و پلاستیک و لاستیک و عایق بندی فضای خالی دیوارهای دو جداره به کار می‌رود. صفحات پرلیتی را به کمک پرلیت و ماده ای چسباننده نظیر گچ می‌توان تهیه کرد. این صفحات وزن کم دارند و به عنوان عایقهای خوب حرارتی و صوتی به کار می‌روند. صفحات جذب صدا از مخلوط پرلیت و آزبست پرس شده تهیه می‌شوند. * عایق حرارتی: مخلوط پرلیت و آزبست و ماده ای چسباننده نظیر گچ به صورت عایق حرارتی بسیار خوبی به مصرف می‌رسد که از آن به منظور عایق بندی مخازن و لوله‌ها تا دمای ۱۰۰۰ درجه سانتیگراد استفاده می‌شود. * مصارف باغبانی: اضافه کردن پرلیت به خاک مزایای مهمی دارد؛ از جمله میزان جذب و نگهداری آب آن زیاد است که این موضوع سبب جلوگیری از تبخیر آب می شود و آب به مدت طولانی در خاک باقی می ماند. مرطوب بودن خاک موجب می‌شود که نیاز خاک به آب کمتر باشد و بدین ترتیب از شسته شدن مواد غذایی خاک جلوگیری می‌شود. وجود خلل و فرج در پرلیت همراه با خاک تبادل مواد و خاک را فزونی می‌بخشد و ریشه های گیاهان بسهولت در خاک رشد می‌کنند. کاربرد پرلیت خام: پرلیت خام در صنایعی همچون سرامیک، ساینده‌ها، ساخت الکترود، تهیه سیمان، مواد منفجره، متالوژی، تولید زیولیت مصنوعی، فیلتر و صافی، ساخت فیبر شیشه‌ای، کاربرد دارد. * سرامیک: برای تهیه عناصر سیلیس و آلکانی و آلومینیوم مورد نیاز برای سرامیکها، می‌توان ترکیب همگن و یکسان پرلیت خام را جایگزین «کوارتز» و «فلدسپات» در تهیه چینی کرد. در تهیه لعابهای رنگی نیز می‌توان از پرلیت استفاده کرد. در کاشی کف و سرویسهای بهداشتی، پرلیت به میزان ۱۲ تا ۳۵ درصد جایگزین فلدسپات می شود. سرامیکهای الکتریکی و فیبر شیشه‌ای پرلیتها مناسب تشخیص داده شده‌اند . * سیمان: برای تهیه سیمان پوزولان و بتون به کار می‌رود . * زیولیت‌ها: ماده ابتدایی مناسب برای تهیه انواع زیولیتها با استفاده از محلولهای گرمایی است. * ساینده‌ها: پرلیت با داشتن سختی ۵ تا ۶ به عنوان ماده ساینده استفاه می‌شود . * متالورژی: پرلیت خام اگر به صورت لایه روی مواد مذاب قرار گیرد، مانع اکسیده شدن ماده مذاب و کاهش افت دما و جمع آوری سرباره می‌شود. http://www.roshd.ir/ پرلیت علوم طبیعت > زمین شناسی > سنگ شناسی پرلیت نوعی سنگ آتشفشانی با ترکیب اسیدی تا حد واسط است که در محیط آب و یا مرطوب تشکیل می‌شود. پرلیت دارای بافت شیشه‌ای است و به سبب همراه داشتن آب ، اشکال کروی در آن ایجاد شده است. میزان آب همراه با پرلیت در حدود 2 تا 5 درصد است. آشنایی بعضی از دانشمندان معتقدند پرلیت از هیدراسیون اسبیدین عامل گردیده است و آب موجود در آن به صورت مولکولی و هیدروکسیل است. نسبت مقدار این دو نوع آب در پرلیت به میزان فراوانی اکسید کلسیم و منیزیم بستگی دارد. پرلیتها ناپایدارند و با گذشت زمان شروع به تبلور می‌کنند و سپس خاصیت اصلی خود را از دست می‌دهند. بیشتر پرلیتهای مرغوب به دوران سوم و چهارم زمین شناسی تعلق دارند. چنانچه پرلیت آلتره گردد، به مونتموریلونیت ، اوپال و کلسدونی تبدیل می‌گردد. طرز تهیه و کاربرد پرلیت منبسط شده تهیه پرلیت منبسط شده سنگ پرلیت را نخست خرد و سپس دانه بندی می‌نمایند. پرلیت دانه بندی شده ابتدا به بخش پیش گرم و از آنجا به داخل کوره هدایت می‌گردد. دمای داخل کوره میان 700 تا 1100 درجه سانتیگراد و بر پایه ترکیب شیمیایی و میزان آب موجود در پرلیت تنظیم می‌شود. پرلیت در داخل کوره منبسط و به کمک جریان هوا به طرف بالا رسانده می‌شود. مواد زاید به طرف پایین کوره سقوط می‌کنند. کاربرد پرلیت منبسط شده مصارف مهم پرلیت منبسط شده عبارت است از تهیه بتون سبک وزن ، پرکنندگی ، عایق حرارتی و صوتی ، کشاورزی و به عنوان صافی و ساینده است. پرلیت را می‌توان به نسبتهای مختلف با سیمان مخلوط کرد و از آن قطعه‌های سبک وزن تهیه کرد. ملات پرلیت از ملات سیمان سبکتر ، هدایت گرمایی آن کم جذب صدای آن بیشتر است. در رنگ سازی ، پلاستیک ، لاستیک و عایق بندی فضای خالی دیوارهای دو جداره بکار می‌رود. صفحات پرلیتی را به کمک پرلیت و یک ماده چسباننده نظیر گچ می‌توان تهیه نمود. این صفحات وزن کم دارند و به عنوان عایقهای خوب حرارتی و صوتی بکار می‌روند. صفحات جذب صدا ، از مخلوط پرلیت و آزبست پرس شده تهیه می‌گردند. عایق حرارتی : مخلوط پرلیت ، آزبست و یک ماده چسباننده نظیر گچ به صورت عایق حرارتی بسیار خوبی به مصرف می‌رسد که از آن به منظور عایق بندی مخازن و لوله‌ها تا دمای 1000 درجه سانتیگراد استفاده می‌شود. مصارف باغبانی : اضافه کردن پرلیت به خاک مزایای مهمی دارد، از جمله میزان جذب و نگهداری آب آن زیاد است که این موضوع سبب می‌گردد تا از تبخیر آب ، جلوگیری شود و آب به مدت طولانی در خاک باقی بماند. مرطوب بودن خاک ، موجب می‌شود تا نیاز خاک به آب کمتر باشد و بدین ترتیب از شسته شدن مواد غذایی خاک جلوگیری می‌شود. وجود خلل و فرج در پرلیت همراه با خاک ، تبادل مواد و خاک را فزونی می‌بخشد و ریشه گیاهان به سهولت در خاک رشد می‌نمایند. کاربرد پرلیت خام پرلیت خام در صنایعی همچون سرامیک ، سانیره‌ها ، ساخت الکترود ، تهیه سیمان ، مواد منفجره ، متالوژی ، تولید زئولیت مصنوعی ، فیلتر و صافی و ساخت فیبر شیشه‌ای کاربرد دارد. سرامیک : برای تهیه عناصر سیلیس ، آلکانی و آلومینیوم مورد نیاز برای سرامیکها می‌توان ترکیب همگن و یکسان پرلیت خام را جایگزین کوارتز و فلدسپارت در تهیه چینی نمود. در تهیه لعابهای رنگی از پرلیت می‌توان استفاده نمود. در کاشی کف و سرویسهای بهداشتی ، پرلیت به میزان 12 تا 35 درصد جایگزین فلدسپارت می شود. سرامیکهای الکتریکی و فیبر شیشه‌ای پرلیتها مناسب تشخیص داده شده‌اند. سیمان : برای تهیه سیمان پوزولان و بتون بکار می‌رود. زئولیت‌ها : ماده اولیه مناسب برای تهیه انواع زئولیتها با استفاده از محلولهای گرمایی. ساینده‌ها : پرلیت با داشتن سختی 5 الی 6 به عنوان ماده ساینده استفاه می‌شود. متالوژی : پرلیت خام اگر به صورت لایه روی مواد مذاب قرار گیرد مانع اکسیده شدن ماده مذاب ، کاهش لفت دما و جمع آوری سرباره می‌شود. میزان تولید پرلیت میزان پرلیت مصرفی جهان در سال 1997 1.8 تا 1.9 میلیون تن گزارش شده است. کشورهای مهم تولید کننده پرلیت عبارتند از : آمریکا ، روسیه ، یونان ، ایتالیا ، ژاپن و ... . منابع پرلیت ایران ذخایر بزرگی از پرلیت در شرق جاده میانه - تبریز در ناحیه سفید خانه (46 کیلومتری شمال شرقی میانه) ، اطراف آبادی طارم (در غرب میانه) کشف گردیده است. میزان ذخیره معدن سفید خانه در حدود 50 میلیون تن گزارش گردیده است. با اکتشافات انجام شده توسط اداره کل معادن و فلزات خراسان ، ذخایر با ارزشی در اطراف بیرجند ، فردوس و طبس کشف گردیده است. در دیگر نقاط ایران و از جمله در استان سیستان و بلوچستان و شهرهای نائین و کاشان نیز ذخایر پرلیت کشف شده است. گروه پرلیت و بتن سبک پرلیتی تیام تجارت : از آنجایی که پرلیت یک عایق خارق العاده بوده و وزن سبک داشته و در مقابل آتش سوزی مقاوم میباشد و از مخصات کنترلی خوبی برخوردار و در برابر پوسیدگی و موریانه زدگی مقاوم می باشد ، از آن به شرح زیر استفاده میشود : - عایق سبک و پرکننده - سیمان پورتلند و خمیر یا پلاستر سنگ گچ - عایق زیر طبقات - عایق کردن سقف ها - آستر شومینه - ضد حریق نمودن - بلوک ها - عایق نمودن لوله ها عایق سبک و پر کننده : پرلیت به دلیل برخورداری از مختصه های یک عایق خارق العاده و وزن سبک به میزان زیادی در عایق سازی به کار می رود . در این نوع کاربرد ، پرلیت سبک و محلول بعنوان عایق سبک و پر کننده ساختمان در حفره های بلوک های سیمانی ریخته شده تا تمامی حفرات و درزها ، و محدودهایی که ملاط به آنها زده شده است را بپوشاند . حال با این سئوال مواجه میشویم که مزیت استفاده از پرلیت عایق سبک و پر کننده چیست؟ - آن ماده احتراق ناپذیر با نقطه ذوبی در حدود 1260 می باشد. - آن غیر آلی است که پوسیده نشده و دچار موریانه زدگی نمیشود. - سطح مقاومت در برابر حریق را بالا برده و وزن خود را در حفره ها و ترک های دیوار و شکاف های بلوک های ساختمان تحمل می نماید بنابراین محتاج ساپورت نمی باشد - نصب آن ساده و احتیاج به آموزش یا تجهیزات خاص ندارد. سیمان پورتلند و پلاستر سنگ گچ : از پرلیت می توان بعنوان ماده ای متراکم کننده و تقویت کننده سیمان پورتلند و پلاستر سنگ گچ در مصارف خارجی و مقاوم نمودن تیرها و ستون ها در مقابل حریق استفاده نمود. سابقاً پلاستر از مخلوط سنگ گچ و شن ساخته می شد. اما مشکلی که در پلاستر شنی دیده می شد این بود که در آتش، شن ها منفجر شده و ترک خورده و به آسانی تخریت می شدند. اما بلعکس پلاستر پرلیتی محصولیست که در حین سبکی، ضد حریق کامل می باشد. - وزن سبک: وزن آن چیزی در حدود 60% کمتر از پلاستر شنی می باشد. - عایق گرمایی: مقاومت گرمایی آن چهار برابر بیشتر از پلاستر شنی می باشد بنابراین در سیستم های تهویه مطبوع نیز بدلیل این خاصیت مهمش (صرفه جویی) استفاده می شود. - مقاومت در برابر حریق: ضد حریق و ضد سمی بودن آن چیزی در حدود 8 ساعت مقاومت در برابر حریق با حداقل وزن و ضخامت است. - کاهنده میزان آلودگی صوتی: ساختار مشبک آن، امکان بازتاب صوتی را به حداقل رسانده و با جذب صدا میزان انتقال صدا میان بخشها را به حداقل می رساند. ترکیب پرلیت پلاستر: برای یک کیسه سیمان (50 کیلوگرمی) چهل کیسه پرلیت منبسط فرآوری شده 5 کیلوگرمی و 20 تا 40 لیتر آب آهک مخلوط می شود. عایق زیر طبقات : چرا از پرلیت در عایق سازی استفاده می شود؟ عایق زر طبقات پرلیت، عایقی غیر آلی بوده که فساد نیافته و به آسانی مشتعل نشده و محلی مناسب برای اسکان موریانه ها نمی شود. ار آنجائی که PH آن خنثی است، در لوله کشی ها و سیم کشی های الکتریکی که در زیر طبقات انجام می شود خوردگی و سایش نیافته و به میزان زیادی انتقال صدا از یک طبقه به طبقات دیگر و از طبقه به دیوارها و از سیستم لوله های زیر طبقات را کاهش می دهد. در مواردی که پرلیت به عنوان عایق زیر طبقات مورد استفاده قرار می گیرد از مواد دفع کننده آب و کاهنده گرد و غبار که به طور خاص بدین منظور تهیه شده اند ، استفاده میشود. از آن در - طبقات سیمانی - طبقات آسفالتی - طبقات تخته ایی استفاده می شود. عایق نمودن سقف: از مخلوط پرلیت و سیمان پورتلند با آب ، عایقی سبک و محکم بدست می آید که از آن برای عایق نمودن سقف ها پاگرد طبقات ، سازه های سبک و بسیاری از موارد دیگر استفاده می شود. مزایای عایق نمودن سقف توسط پرلیت : - ضد حریق - بالا رفتن درجه مقاومت در برابر حریق - سبک و دوام طولانی - کاهش انتقال صدا - عایقی فوق العاده - داشتن شیب برای دفع باران یا برف آستر شومینه : تنها ماده تغلیص شده ای که در شومینه ها برای جلوگیری از مشکلات جدی ناشی از برخورد گازهای داغ با دیواره شومینه مورد استفاده قرار میگیرد پرلیت میباشد. این مشکلات به شرح زیر میباشد: اولین مشکل جدی: قیر های اشتعال پذیر در دیواره شومینه که منجر به آتش سوزی میشود. دومین مشکل: ایجاد محلول های سولفات در سازه شومینه که منجر به نشتی یا حتی ریزش آن میشود. دلایل دیگر برای عایق نمودن شومینه ها ، مقابله با شکستگی یا ترک سازه و بهینه ساختن با کاهش سایز دودکش می باشد. - پرلیت ماده ای غیر آلی است. - میزان اشتعال آن بسیار کم می باشد. - از مختصه انتقال گرمایی فوق العاده خوبی در بازده دمایی گسترده ای برخوردار می باشد. - با اکثر اسیدها وارد واکنش نمی شود. بلوک ها بلوک های پرلیت مشمول سیمان پورتلند و پرلیت منبسط شده (یا تغلیظ یافته) می باشد ،و از لحاظ ظاهر و ابعاد مشابه بلوک های معمولی هستند. - وزن آنها تقریبأ نصف وزن بلوک های محکم معمولی است. - خاصیت جذب فوق العاده خوب صدا را دارد. - غیر سمی ، فساد ، موریانه زدگی و خوردگی بوده و اشتعال پذیری آنها بسیار اندک می باشد. - به میزان مقاومت و ثبات سازه ای که آنها را در بر میگیرد ثبات دارد. - حمل و نقل ، نصب آنها بسیار ساده و سریعتر از بلوک های معمولی است. عایق نمودن لوله ها :عایق پرلیت سبک ، نقش چند گانه ای در لوله های زیرزمین و نصب مجرا ها دارد از آن می توان همچنین بعنوان پوشش ساپورت استفاده نمود.این خاصیت زمانی حائز اهمیت می شود که لوله یا مجراها در زیر خیابانها ، پارکینگ ها یا دیگر مناطق پر ترافیک قرار گرفته اند.عایق لوله پرلیت ، یک عایق منولیتیک درکل طول لوله یا مجرا ایجاد می نماید . افزون بر آن این عایق با ثبات ، ضد حریق ، ضد فساد و مقاوم در برابر حمله موریانه می باشد. مصرف پرلیت در تهیه مشروبات غیر الکلی : تخمین زده میشود بیش از 80% تولید کنند گان از پرلیت منبسط بعنوان صافی استفاده مینمایند و بیش از 20% مابقی از دیگر صافی ها بعنوان یک فیلتر کمکی استفاده مینمایند ولی پرلیت محصول را شفاف تر مینماید مصرف پرلیت در تصفیه آب ماسه های سیلیسی متداولترین واسطه تسویه در کنترل مواد معدنی آب است. این نوع صافی ها موسوم به صافی های سریع میباشند که متشکل از شن و ماسه درجه بندی شده از 35/0 تا 60/0 میلیمتر میباشد که به صورت لایه لایه روی هم قرار گرفته اند.ضریب همبستگی این لایه ها حد اکثر 7/1 میباشد. گر چه این روش به سرعت عمل تصفیه را انجام میدهد و بیش از 50% نا خالصی ها را برطرف مینماید در حالیکه در برخی از آبها به تصفیه بیشتری نیاز است.که از تصفیه کننده ها متکی به نیروی ثقل میباشند.از ماسه سیلیسی ریز و پرلیت منبسط برای صافی های فشاری نیز استفاده میشود و در حال حاضر اکثرا از پرلیت جهت تصفیه آب استخر شنا استفاده میشود. مصرف پرلیت در انواع فیلتراسیونها فیلتراسیون به عمل حذف و جدا نمودن مواد بسیار جامد از یک محلول با عبور دادن آن از توری یا محفظه ای مشبک گویند این عمل یکی از اصلی ترین فرآیندهای صنعتی صورت پذیرفته در بسیاری از صنایع محسوب می شود. مواد شیمیایی اصلی (همانند اسید سولفوریک یا تهیه سود سوز آور)، تصفیه آب، صنعت خوراکی ها یا آشامیدنی ها.در بسیاری از شاخه های صنعت، از فیلتراسیون بعنوان ابزاری برای تهیه محلول هایی با حداکثر خلوص، در مدت زمان و هزینه و کار کمتر استفاده می نمایند، که البته دستیابی به این نتایج ایده آل بدون برخورداری از ابزار مناسب فیلتراسیون ممکن نخواهد بود ابزار فیلتر بدون استفاده از ابزار مناسب فیلتر، ذرات جامد بر روی سطح محلول در سطوح فیلتراسیون جمع شده و راه گذر محلول را می بندد. در اینجاست که لزوم استفاده از ابزار مناسب فیلتر ضرورت می یابد. آن ماده ای ساکن بوده که از سطح فیلتراسیون تا کل توده گسترش می یابد. عمل فیلتراسیون در سوراخ های بسیار ریز ایجاد ایجاد شده از ذرات ریز ابزار فیلتر صورت می گیرد فیلتر پرلیت پرلیت یک ابزار فیلتر بی همتا است، که از سنگ های آتشفشانی بدست می آید و تا درجه خاصی منبسط و آسیاب شده اند. در حقیقت آن ماده ایی بسیار خالص، ساکن، سفید، سبک بوده که از ساختاری بهم پیچیده و کانال های کثیر میکروسکوپی برخوردار میباشد. استفاده از آن حداکثر میزان وضوح و شفافیت و جریان را در ماده فیلتر شده ایجاد نموده و مزه ماده یا رنگ و بوی آن را تغییر نخواهد داد. بنابراین بعنوان ماده فیلتر ساز عالی برای غذا، و آشامیدنی ها و محصولات دارویی محسوب می شود نفع هزینه ای فیلتر پرلیت، چیزی در حدود 20 تا 20% چگالی بیشتر نسبت به دیگر ابزارهای فیلتر در بر داشته که در هنگام مقایسه قیمت ها، خود مسئله حائز اهمیتی محسوب می شود. چگالی فیلتر پرلیت تنها 110 تا 270 کیلوگرم بر متر مکعب می باشد. چگالی خشک ابزار فیلتر پرلیت از 100 تا 200 کیلوگرم بر متر مکعب تغییر میکند. تجارب در مصارف گوناگون حاکی از این موضوع هستند که در بسیاری از صنایع، کاربران ابزارهای فیلترمیتوانند با استفاده ازفیلترپرلیت، بدون قربانی نمودن کیفیت، هزینه را به حداقل ممکن برسانند. امکان استفاده از پرلیت در کنار تجهیزات استاندارد: فیلتر پرلیت در کنار تجهیزات فیلتراسیون فشار و مکنده قابل استفاده می باشد. در مواردیکه از فیلتر پرلیت در کنار فیلترهای چرخشی مکنده استفاده می شود، کیک فیلتری در قیاس با مواردیکه از فیلترهای دیگر استفاده می شود ترک کمتری می خورد . آزاد سازی آسان کیک از آنجائیکه فیلتر پرلیت، سوراخ بوده و متراکم و بهم فشرده نمی باشد در تکمیل سیکل فیلتراسیون به آسانی کیک را آزاد می سازد. این مسئله نه تنها پاکسازی فیلتر را آسانتر ساخته بلکه نیاز به از نیروی انسانی را کاسته و بهره وری را افزایش می دهد . منافع پرلیت حداکثر خلوص محصول فیلتر شده دامنه تغییرات گسترده بی رنگ، بی بو، بی مزه ساکن، غیر حلال در اسیدها مطمئن، میزان سیلیکا چیزی کمتر از 1% می باشد غیر خطرناک قابل استفاده با تجهیزات استاندارد فیلتر آزادسازی آسان کیک سهولت پاکسازی فیلتر سایش و خوردگی کمتر تجهیزات استفاده و کنترل آسانتراقتصادی و به صرفه مصارف فیلتر پرلیت : فرآیند غذائی :آب سیب ، شربت ذرت ، آب میوه ، شکر ، ژلاتین گیاهی ، اسید سیتریک ، روغن های گیاهی، آب گیاهان ، شیره قند ، آشامیدنی های سبک. صنعتی : تصفیه آب ، تصفیه آب استخر ، روغن های صنعتی باز یافت حلال ها . شیمیایی : مواد شیمیایی غیر آلی : صمغ ها . مواد شیمیایی آلی : اسید سولفوریک ، پلیمرها ، پلی اتیلن . چسب ها : دی اکسید تیتانیوم . کود و مواد دفعی رنگ ها ، روکش ها ، منسوجات ، واکس ها ، روغن های صنعتی ، روغن جلا ، صمغ ها ، لاک شیشه ای رنگ خواص پرلیت : پرلیت به یک شیشه ولکانیکی آلومینه سیلیکاته با ترکیب مشابه ریولیت یا آندزیت اطلاق می شود که مقدار دو تا پنج در صد (5-2) آب درشبکه بلوری خود جای داده است و با یک سیستم شکافهای متحد المرکز یا شعاعی معروف به بافت پرلیتی مشخص می شود. پرلیت اغلب به صورت سنگی شکننده و نا متراکم با رنگ روشن دیده می شود که به دلیل تراکم ناچیز، این توده ها در اثر ضربات چکش به راحتی خرد شده و به اجزا اسفر وایده آل متحد المرکز تبدیل می شود که همین اجزا با ترکهای متحد المرکز باعث اطلاق اسم بافت پرلیتی به سنگ گردیده اند. این بافت با انقباض و چروکیدگی به هنگام سرد شدن حاصل میشود که طی آن اشکال کروی پیازی شکل با قطری در حدود میلی متر تا سانتی متر در سنگ به وجود می آید. آب موجود در پرلیت : یک صفت عمومی همه شیشه های ولکانیکی، داشتن مقدار قابل ملاحظه ای آب ترکیبی (Cobined.W) می باشد. مثلا ابسیدین دارای 1% و یا کمتر و پیچستون ممکن است تا 10% آب داشته باشد و در حد واسط این دو مقدار، پرلیت و پامیس قرار می گیرند. قسمت اعظم آب موجود در پرلیت، به مولکولی حل شده در شیشه و فقط قسمت کمی از آن به صورت هیدروکسیل است. (البته مقدار فراوانی این دو نوع آب به میزان فراوانی اکسید کلسیم و منیزیم بستگی دارد). این آب می تواند منشا ماگمایی و یا بعد ماگمایی داشته باشد. انبساط پرلیت : اکثر پرلیتها دارای ارزش تجارتی زیادی هستند و علت آن هم، قابلیت انبساط زیاد و ناگهانی (افزایش حجمی در حدود 20 برابر) در مقابل حرارت می باشد. البته این خاصیت در سنگهای شیشه ای دیگری که ساخت و بافت پرلیتی نداشته و حتی از نظر ژنز نیز اولیه نبوده، بلکه محصول دگرسانی ریولیتها یا ابسیدین ها هستند ولی با وجود اینکه در طبیعت، پرلیت با ترکیب آندزیتی و داسیتی نیز یافت می شود ولی آنها فاقد ارزش تجارتی هستند. نوع آب موجود در شیشه های ولکانیکی، مقدار و شرایط رها شدن، غلظت شیشه و تغییرات آن در درجه حرارت های مختلف از عوامل مهمی هستند که در مقدار و شرایط انبساط موثر هستند و نیز تغییر در ترکیب شیمیایی، سبب تغییر در نقطه نرم شدن، اندازه حبابها و ضخامت دیواره بین حفرات و تخلخل می شود لذا جهت تولید پرلیت منبسط شده از شیشه های ولکانیکی، بایستی آزمایشات و آنالیزهای دقیقی بعمل آید. آب موجود در پرلیتها یکی از عواملی است که خروج آن در اثر حرارت معینی موجب انبساط سریع سنگ می شود. وقتی دانه های پرلیت خرد شده، به طور ناگهانی تا درجه حرارت نزدیک به نقطه ذوب (1200-800) گرم می شوند آب تبدیل به بخار آب شده و اجزای نرم متخلخلی از آن باقی می ماند که همان پومیس مصنوعی است. در درجه حرارتهای بین 1200-800 فشارهای ناشی از تبخیر آب افزایش یافته چون در این حالت، سنگ شیشه، نرم شده و حالت خمیری پیدا کرده، خروج ناگهانی بخار آب و گازهای فرار باعث ایجاد تخلخل ریز در سنگ شده و توده شیشه ای به ماده سبک سفید رنگی تبدیل می شود. استخراج پرلیت و آماده سازی آن : تهیه پرلیت : شامل سه مرحله تا رسیدن به مصرف نهایی می باشد: 1- استخراج سنگ خام 2- آماده کردن جهت کوره 3- انجام عمل پف دادن در کوره و تهیه محصول نهایی.
+ نوشته شده توسط احسان ترک چین در شنبه دهم دی ۱۳۹۰ و ساعت 21:59 |
بتن:
مقدمه : تولید سیمان كه ماده اصلی چسبندگی در بتن است در سال 1756 میلادی در كشور انگلستان توسط «John smeaton » كه مسئولیت ساخت پایه برج دریایی «Eddystone » را بر عهده داشت آغاز شد و درنهایت سیمان پرتلند در سال 1824 میلادی در جزیره ای به همین نام در انگلستان توسط «Joseph Aspdin » به ثبت رسید. مردم كشور ما نیز از سال 1312 با احداث كارخانه سیمان ری با مصرف سیمان آشنا شدند و با پیشرفت صنایع كشور، امروزه در حدود 26 الی 30 میلیون تن سیمان در سال تولید می گردد. با آگاهی مهندسان از نحوه استفاده سیمان در كارهای عمرانی ، این ماده جایگاه خودش را در كشورمان پیدا كرد. یكی از روشهای ساختمان سازی كه امروزه در جهان به سرعت توسعه می یابد ساختمانهای بتنی است. بعد از انقلاب اسلامی به علت كمبود تیر آهن در نتیجه تحریمها و نیز گسترش ساخت و سازهای عمرانی در كشور ، كاربرد بتن بسیار رشد نمود. علاوه بر این موضوع ساختمانهای بتنی نسبت به ساختمانهای فولادی دارای مزایایی از قبیل مقاومت بیشتر در مقابل آتش سوزی و عوامل جوی ( خورندگی ) آسان بودن امكان تهیه بتن به علت فراوانی مواد متشكله بتون و عایق بودن در مقابل حرارت و صوت می باشند كه توسعه روز افزون این نوع ساختمانها را فراهم می سازد. مبانی بتن      بتن اساسا از دو قسمت دانه ­های سنگی (Aggregates) و خمیر سیمان (Concrete) تشکیل شده است. خمیر سیمان که در واقع مخلوطی از سیمان پرتلند و آب می­باشد.    - در اثر واکنش شیمیایی سیمان و آب روند سخت شدن ادامه یافته و در نتیجه دانه ­ها (ماسه و شن) را بصورت تودﮤ سنگ مانندی به یکدیگر می­چسباند.    - دانه ­ها به دو گروه ریزدانه که تا ¼ اینچ (6میلیمتر) و درشت دانه که روی الک شماره 16 (1.18 میلیمتر) تقسیم می­شوند. - خمیر سیمان عموما حدود 25 تا 40% کل حجم بتن را تشکیل می­دهد که حجم مطلق سیمان بین 7 تا 15% و حجم آب از 14 تا 21% است. مقدار هوای در بتن تا حدود 8% حجم بتن را تشکیل می­دهد این اندازه به درشت ترین دانه بستگی دارد.  - برای مصالح و شرایط عمل آوردن (Curing) معین، کیفیت بتن سخت شده به مقدار آب در مقابل با مقدار سیمان بستگی دارد.    مزایای کاهش مقدار آب 1.    افزایش مقاومت فشاری و مقاومت خمشی 2.    افزایش قابلیت آب بندی (Water Tightness) 3.    کاهش جذب آب (Absorption) 4.    افزایش مقاومت نسبت به عوامل جوی 5.    پیوستگی بهتر بین لایه های متوالی 6.    چسبندگی بهتر میان میلگرد و بتن 7.    کاهش تغییرات حجمی در اثر تر و خشک شدن انواع سیمان پرتلند -         نوع 1 : برای استفاده عمومی ومناسب برای همه کارها. -         نوع 2 : زمانی که احتیاطات علیه حمله سولفات ها مهم باشد. -         نوع 3 : با مقاومت زودرس که مقاومت های بالا را در مدت کوتاهی می دهد. -         نوع 4 : با حرارت هیدراسیون کم در جائی که میزان و حرارت تولید شده باید حداقل باشد. -         نوع 5 : در بتن هائی که در معرض شدید سولفاتها قرار دارند. (ضد سولفات)   -         سیمان حباب زا (نوع A1، A2، A3) در برابر یخ زدن و آب شدن و همچنین پیوسته شدگی حاصل از اثرات مواد شیمیائی برای از بین بردن یخ جاده ها مقاومت بهبود یافته ای دارند. سیمان پرتلند سفید تفاوت بنیادی آن در رنگ می باشد.     اختلاط    ترتیب 5 مادﮤ متشکله بتن در مخلوط کن نقش مهمی را در یکنواختی بتن خواهد داشت. کنترل ترک دو عامل اصلی برای ترک در بتن عبارتند از : 1.    تنش بر اثر بارهای وارده (Control joints) 2.    تنش بر اثر آب رفتگی در حین خشک شدن یا تغییرات دما (Restraint) شیوه جلوگیری 1.    درزهای کنترل مؤثرترین شیوه جلوگیری از ترک های غیر قابل رؤیت به شمار می آیند (Isolation Joints) 2.    درزهای جداکننده دال را از قسمتهای دیگر سازه جدا می کنند و اجازه حرکت افقی و عمودی را در دال می دهد (Footings) 3.    درزهای اجرائی جائی که کار بتن ریزی روزانه پایان می یابد، ایجاد می شوند و مناطقی را که در دفعات مختلف بتن ریزی می شوند از یکدیگر جدا می سازند. مواد افزودنی بتن (Admixtures) 1.    مواد افزودنی حباب زا (Air-entraining  ) 2.    مواد افزودنی کاهنده آب (Water Reducing) 3.    مواد افزودنی کندگیرکننده (Retarding) 4.    مواد افزودنی تسریع کننده (Accelerating) 5.    پوزولانها 6.    مواد کارائی ساز شامل روان سازهای اعلا (Super Plasticizers) 7.    مواد متفرقه مانند مواد پیوند ساز، ضد رطوبت، کاهنده نفوظ پذیری، دوغاب ساز و گاز ساز بتن ریزی و پرداخت -         تدارکات پیش از بتن ریزی شامل متراکم کردن، درست شکل دادن، مرطوب نمودن سطح زمین، بستن قالبها، قرار دادن آرماتورها و سایر اقلام کار گذاشته شده بطور محکم در محلهای خود. قالبها باید بطور دقیق قرار داده شوند و خود یا آستر آنها با مصالحی ساخته شده باشد که سرانجام نمای مطلوبی را به سطح  بتن سخت شده ارائه کنند. قالبهای چوبی باید قبل از بتن ریزی مرطوب شوند در غیر اینصورت آب بتن را جذب کرده و متورم می شود در استفاده از قالبهای چوبی باید از بکار بردن میخهای خیلی بزرگ یا به تعداد خیلی زیاد اجتناب ورزید تا برداشتن قالبها آسان شود و آسیب پذیری کاهش یابد و برای سهولت در برداشتن قالبها باید آنها را با یک ماده رها ساز مانند روغن یا لاک آغشته کرد. هنگامی که بتن ریخته می شود،میلگردهای فولادی باید تمیز بوده وعاری از زنگ  یا لایه اکسیده باشد. میلگردهای فولادی و سایر اقلام کار گذاشته که آغشته به ملات باشند، نیازی به .پاک کردن ندارند به شرطی که عملیات بتن ریزی در عرض چند ساعت پایان پذیرد. ریختن بتن بتن باید بطور پیوسته تا حد امکان در نزدیکی محل نهای خود ریخته شود.در اجرا دالها ، بتن ریزی باید در امتداد پیرامون انتهای دال آغاز شو د و هر پیمانه روی بتن ریخته شده قبلی تخلیه شود. عموما بتن در لایه­های افقی با ضخامت یکنواخت  ریخته شود وهر لایه باید قبل از ریختن لایه بعدی بطور کامل تراکم یابد. میزان بتن ریزی باید به اندازه کافی سریع بوده تا هنگام ریختن لایه جدید روی لایه قبلی ،آن لایه در حالت خمیری باشد . این امر باعث جلوگیری از خطوط جریان، درزها و سطوح سفحات ضعیف می شود که هنگام ریختن بتن تازه روی بتن سخت شده روی می­دهد.  پیمانه های نخستین در هر مرحله بتن ریزی در دیواره ها و تیرهای اصلی باید در دو انتهای عضو ریخته شوند و سپس بتن ریزی های بعدی به سوی قسمت مرکزی پیش روند. در تمام حالات باید از جمع شدن آب در انتهاها، در گوشه ها جلوگیری شود. -ارتفاع سقوط آزاد بتن نیازی به محدود شدن ندارد مگر اینکه جدائی درشت دانه ها رخ دهد که در آن صورت بتن از طریق بازشوهای پهلوئی موسوم به پنجره، که در اطراف قالبهای بلند و باریک وجود دارند، ریخته می شوند. در خارج بازشوها باید از یک مخزن قیفی شکل جمع شونده استفاده شود تا بتن امکان یابد آرام تر از کنا بازشو جریان یافته و تمایل به جدائی دانه ها کاهش یابد. قبل از اینکه سطح بتن سخت شود بتن ریزی باید دوباره از سر گرفته شود تا بدینوسیله از ایجاد اتصال سرد جلوگیری به عمل آید. متراکم کردن بتن متراکم کردن عبارتست از نزدیک ساختن ذرات جامد در بتن تازه به گونه ای که ریختن آن در قالبها و دور اقلام کار گذاشته شده و آرماتورها انجام گیرد و نیز محفظه های سنگی و هوای محبوس که بصورت حفره های هوائی اتفاقی یا تصادفی در بتن موجود است از بین برود. تراکم بوسیله دست یا توسط روشهای مکانیکی صورت می گیرد. روش انتخاب شده بستگی به روانی مخلوط و شرایط بتن ریزی مانند، پیچیدگی قالب بندی و مقدار آرماتورها دارد. مخلوط های خمیری و روان را می توان بطور دستی با کوبیدن بتن با یک میله فولادی یا یک وسیله فولادی دیگر متراکم ساخت. تراکم مکانیکی مناسب، بتن ریزی مخلوطهای سفت با نسبتهای آب به سیمان پایین و بتن های خوب حاوی درشت دانه های زیاد را امکان پذیر می سازد. برداشتن قالبها( باز کردن آنها) قالبها را تا مادامی که بتن به اندازه کافی مقاومت پیدا نکرده تا بتواند به طور رضایت بخشی تنشهای ناشی از بار مرده و نیز هر گونه بار اجرایی(construction load) وارده را تحمل کند،نباید برداشته شود.بتن باید به اندازه کافی سخت شده باشد به نحوی که وقتی دقت معقولی در باز کردن قالبها انجام شود هیجگونه آسیبی به به سطوح نرسد. به طور کلی برداشتن قالبهای مقاطع نسبتا ضخیم را می توان 12 تا 24 ساعت پس از بتن ریزی برداشت. در اغلب شرایط، برای زمان برداشتن قالبها بهتر است که متکی به مقاومتی از بتن بوده که بوسیله آزمایش تعیین می شود. میله نوک تیز یا سایر ابزار فلزی را نباید جهت شل کردن قالبها میان بتن و قالب به زور گذاشته شود. اگر لازم باشد جدا کردن قالب از بتن با استفاده از گوه (wedge) انجام گیرد، فقط باید با گوه های چوبی بکار روند. برداشتن قالبها باید از قسمتهای ساده آغاز شده وسپس به سوی قسمتهای پیش آمده پیشروی شود.این امر فشار وارد به گوشه های پیش آمده را کاهش می دهد. لکه گیری، پاک کردن، و پرداختن سطوح قالب گیری شده پس از برداشتن قالبها تمام برجستگیها،خطوط نشت، و پیش آمدگیهای کوچک باید به وسیله قلم زنی (chipping ( از بین برده شود.سطح بتن سپس باید سابیده یا مالیده شود. هر گونه باید پر شود. سطوح کرمو باید مرمت شده و تمام لکه ها باید پاک شوند . با دقت در عملیات اجرای قالب بندی و بتن ریزی، تمامی این عملیات به حداقل می رسد. بتن کرمو و دیگر بتن های معیوب باید کنده شوند تا مصالح خوب و سالم پدید آید. اگر بتن معیوبی مجاور محل لکه گیری شده باقی بماند، ممکن است رطوبت به درون خلل و فرج راه یابد و به مرور زمان عوامل جوی موجب کنده شدن بتن مرمت شده شود. لبه ها باید به طور  مستقیم و عمود بر سطح، بریده یا قلم زنی شوند، یا مقدار کمی تو بریدگی داده شوند تا زبانکی را در کنار جای لکه گیری شده فراهم سازد. پیش از اعمال بتن لکه گیری، بتن اطراف باید برای چندین ساعت خیس نگه داشته شود. تمام سطوحی که بتن جدید به آنها پیوند داده می شوند، باید بوسیله برس دوغاب زده شوند. تکه های کم عمق را با ملات سفت مشابه آنچه کهدر بتن بکار می رود ،می توان پر کرد.لکه گیری باید لایه به لایه انجام شود. به گونه ای که ضخامت هر لایه بیشتر از 13 میلی متر نبوده و نیز هر لایه به صورت مجزا  پرداخت شود تا پیوند آن به لایه بعدی بهتر صورت گیرد. لایه نهایی را با استفاده از تخته ماله به نحوی پرداخت کرد که با بتن اطراف خود همگون باشد. عمل آوردن تکه های لکه گیری شده پس از لکه گیری، عمل آوردن باید تا جایی که ممکن است زودتر آغاز شودتا از خشک شدن زود هنگام جلوگیری شود . کرباس تر،ماسه خیس، نایلون را میتوان به کار برد. عمل آوردن و حفاظت عمل آوردن بتن تاثیر قوی روی خواص بتن سخت شده مانند دوام، مقاومت، آب بندی، مقاومت سایشی، ثبات حجمیو مقاومت در برابر یخ زدن و آب شدن دارد. تمامی سازه های بتنی تازه ریخته شده، باید از خشک شدن سریع، از تغییرات شدید دما، و از آسیبهای ناشی از کارهای ساختمانی و عبور و مرور بعدی محفوظ بمانند. عمل آوردن تا حد امکان باید بلافاصله پس از پایان کار بتنی آغاز شود. عمل آوردن به دلایل زیر ضروری است :   نگهداری بتن تحت دمای ثابت و جلوگیری از افت رطوبت برای مدت زمانی که برای هیدراسیون مطلوب سیمان و نیز برای کسب مقاومت بتن لازم است.  یکی از معایب مهم ساختمانهای بتنی وزن بسیار زیاد ساختمان می باشد که با میزان تخریب ساختمان در اثر زلزله نسبت مستقیم دارد. اگر بتوانیم تیغه های جدا کننده و پانل ها را از بتن سبک بسازیم وزن ساختمان و در نتیجه آن تخریب ساختمان توسط زلزله مقدار زیادی کاهش می یابد. ولی کم بودن مقاومت بتن سبک عامل مهمی در محدود نمودن دامنه کاربرد این نوع بتن و بهره گیری از امتیازات آن بوده است. استفاده از میکروسیلیس در ساخت بتن سبک سبب شده است که مقاومت بتن سبک بالا رود و این محدودیت کاهش یابد. ساختار بتن : - بتن دارای چهار رکن اصلی می باشد که به صورت مناسبی مخلوط شده اند ، این چهار رکن عبارتند از : الف : شن ب : ماسه ج : سیمان د : آب - در برخی شرایط برای رسیدن به هدفی خاص مواد مضاف به آن اضافه می شود که جزﺀ ارکان اصلی بتن به شمار نمی آید. - توده اصلی بتن مصالح سنگی درشت و ریز ( شن و ماسه ) می باشد. -  فعل و انفعال شیمیایی بین سیمان و آب موجب می شود شیرابه ای بوجود آید و اطراف مصالح سنگی را بپوشاند و مصالح سنگی را بصورت یکپارچه بهم بچسباند. -  استفاده از آب برای ایجاد واکنش شیمیایی است. -  برای ایجاد کار پذیری لازم بتن مقداری آب اضافی استفاده می شود تا بتن با پر کردن کامل زوایای قالب بتواند دور کلیه میلگرد های مسلح کننده را بگیرد. -  جایگاه استفاده آب در بتن به لحاظ انجام عمل هیدراتاسیون دارای حساسیت بسیار زیادی است. ویژگیهای آب مصرفی بتن : - آب های مناسب برای ساختن بتن 1- آب باران 2- آب چاه 3- آب برکه 5- آب رودخانه در صورتی که به پسابهای  شیمیایی کارخانجات آلوده نباشد و غیره … بطور کلی آبی که برای نوشیدن مناسب باشد برای بتن نیز مناسب است باستثناﺀ مواردی که متعاقبا توضیح داده خواهد شد. - آبهای نا مناسب برای ساختن بتن 1- آبهای دارای کلر ( موجب زنگ زدگی آرماتور می شود ) 2- آبهایی که بیش از حد به روغن و چربی آلوده می باشند. 3- وجود باقیمانده نباتات در آب. 4- آب گل آلود ( موجب پایین آوردن مقاومت بتن می شود ) 5- آب باتلاقها و مردابها 6- آبهای دارای رنگ تیره و بدبو 7- آبهای گازدار مانند2 co و… 8- آبهای دارای گچ و سولفات و یا کلرید موجب اثر گذاری نا مطلوب روی بتن می شوند. الزامات سبکدانه ها بتن سازه ای : الزامات سبکدانه ها در آیین نامه های ASTM C330-89 ( مشخصات سبکدانه ها برای بتن سازه ای در آمریکا ) و BS 3797:1990 ( مشخصات سبکدانه ها برای قطعات بنایی و بتن سازه ای در بریتانیا ) داده شده اند. در استاندارد بریتانیایی مشخصات واحدهای بنایی نیز مورد بحث قرار گرفته است. این آیین نامه ها محدودیتهایی برای افت حرارتی ( 5% درASTM و4% در BS)و همچنین در BS برای مقدار سولفات  1% 3 so  (به صورت جرمی ) را مشخص نموده اند. ذکر این نکات برای فهم بهتر مفید است : 1- آیین نامه BS 1047:7983 مشخصات دوباره در هوای سرد شده ، که منبسط نشده است را در بر می گیرد. 2- سبکدانه های به کار رفته در بتن سازه ای ، صرفنظر از منشأ آنها تولیداتی مصنوعی می باشند و در نتیجه معمولا یکنواخت تر از سبکدانه طبیعی می باشند. بنابراین سبکدانه را می توان برای تولید بتن سازه ای با کیفیت ثابت مورد استفاده قرار داد. نکته : سبکدانه ها دارای خصوصیت ویژه ای هستند که سنگدانه های معمولی فاقد آن می باشند و در رابطه با انتخاب نسبتهای  مخلوط و خواص مربوط به بتن حاصل دارای اهمیت ویژه ای می باشند.این ویژگی عبارتست از توانایی سبکدانه ها در جذب مقادیر زیاد آب و همچنین امکان نفوذ مقداری از خمیر تازه سیمان به درون منافذ باز ( سطحی ) ذرات سبکدانه (مخصوصا ذرات درشت تر ) در نتیجه این جذب آب توسط سبکدانه ، وزن مخصوص آنها زیادتر از وزن مخصوص ذراتی می شود که در گرمچال خشک شده اند. نکات اجرایی حائز اهمیت در سازه های بتنی      1- باید توجه داشت که خم میلگردها به طرف پائین یا داخل المان و خارج از ناحیه پوشش بتنی قرار داشته باشد. 2- عملیات جوشکاری میلگردها در محیطی با دمای زیر -18 درجه سلسیوس مجاز نیست. 3- بعد از پایان پذیرفتن جوشکاری بایستی اجازه داد تا میلگردها به طور طبیعی تا دمای محیط سرد شود،شتاب دادن به فرآیند سرد شدن مجاز نیست. 4- کاربرد همزمان چند نوع فولاد با مقاومت های مشخصه متفاوت در یک المان بتنی مجاز نیست مگر اینکه در نقشه های اجرائی، مهندس محاسب قید کرده باشد. 5- برای مهار میلگردهای فشاری نبایستی از قلاب و خم استفاده نمود. 6- برای میلگردهای با سطح صاف(بدون آج) استفاده از مهارهای مستقیم مجاز نیست. 7- خم کردن میلگردها انتظار باید قبل از قالب بندی انجام گیرد. 8- میلگردهای ساده با قطر بیش از 12 میلیمتر را نباید بعنوان خاموت بکار برد. 9- قطر خاموت ها نباید از 6 میلی متر کمتر باشد. 10- مناسب ترین محل قطع و وصله میلگردهای طولی ستون بتنی،در نصف ارتفاع آن است. 11- محل مناسب برای وصله کردن میلگردهای طولی تیرهای بتنی،بیرون از گره تیر با ستون و در محدوده یک چهارم تا یک سوم از طول دهانه از تکیه گاه است. اثرات مواد زیان آور بر خواص بتن: 1.کربنات سدیم » گیرش سیمان را تسریع می کند،با حداکثر غلظت 0.1% 2.بی کربنات سدیم » گیرش سیمان را تسریع یا کند می کند با حداکثر غلظت 0.4% تا 0.1% 3.کلرورها » تسریع در زنگ زدگی آرماتور و کابل های پیش تنیدگی.بیش از 0.06% در بتن پیش تنیده و 0.1% در بتن آرمه خطرناک است. 4.سولفاتها » اثر نامطلوب روی بتن.به ازای هر 1% سولفات در آب،10% کاهش مقاومت بوجود می آید. 5.فسفاتها،آرسنات ها و براتها » افزایش زمان گیرش.حداکثر غلظت 0.05% 6.نمک های مس،روی،سرب،منگنز،قلع » افزایش زمان گیرش.حداکثر غلظت 0.05% 7.آبهای اسیدی » در صورت وجود اسید کلریدریک و اسید سولفوریک و سایر اسیدهای غیرآلی،حداکثر تا 0.1% بلامانع است و آبهای با 4.5<8.5 مجاز نیست. 8.آبهای قلیایی » در صورت وجود بیش از 0.5% هیدروکسید سدیم و 1.2% هیدروکسید پتاسیم ( نسبت به وزن سیمان ) باشد،مقاومت بتن تقلیل می یابد. 9.آبهای گل آلود » قبل از مصرف از حوضچه های ته نشینی عبور داده و یا به روش دیگر تصفیه کرد. 10.آب دریا » با حداکثر 3.5% نمک محلول برای ساخت بتن ( بدون آرماتور ) بلامانع است. 11.مقاومت بتن ساخته شده با آب دریا بین 10% تا 20% کاهش می یابد.  سنگدانه ها بهترین منابع سنگدانه ها، در محل رودخانه ها می باشد که بسیار ساده و ارزان استخراج می گردند. دانه های درشت رودخانه ای عموما گرد و دارای دانه بندی مناسب ولی مقاومت بتن ها کمتر می باشند. مصرف سنگدانه های طبیعی (گرد گوشه با سطح صاف) در بتن، کارآئی بهتری می دهد. سنگدانه های شکسته که تیزگوشه می باشند کارآئی کمتر ولی مقاومت خمشی و فشاری بیشتری دارند. بهترین سنگدانه برای تهیه بتن،سنگدانه های سیلیسی هستند.سختی آنها بین 6 تا 7 (از 10 که مربوط به الماس است.) می باشد.ولی برای بتن های معمولی بیشتر از سنگدانه های آهکی استفاده می شود که سختی آنها بین 3 تا 4 است. مقدار آب همراه شن به لحاظ کم بودن آن قابل صرفنظر است ولی آب همراه با ماسه که گاهی به 50 تا 60 لیتر بر مترمکعب ماسه می رسد و قابل ملاحظه است و بایستی در زمان بتن ریزی مورد توجه قرار بگیرد. سنگدانه های مصنوعی که از گرد حاصل از سوزانیدن زباله ها و یا سرباره کوره های ذوب آهن و غیره بدست می آید و حاوی مقادیری فلزات و دیگر مواد سخت می باشند می توان برای ساخت بتن های غیرباربر استفاده نمود.امروزه بیش از 40 درصد بتن های مصرفی در کارگاه باربر نیستند و با استفاده از این روش می توان کمک شایانی به حفظ محیط زیست نمود.            
+ نوشته شده توسط علی اکبر عباس زاده در شنبه دهم دی ۱۳۹۰ و ساعت 21:9 |